История на актуализации
Forest Analysis and PlanningБрой актуализации: 295

FAP 10.6.6 от 10/06/2024г.


Модул "Сортиментиране" - Добавена опция за експорт и импорт на сортиментирани насаждения, меню "Данни" -> "Експорт/Импорт"; Модул "Сортиментиране" - Оптимизация при печат на технoлогичен план;

FAP 10.5.30 от 30/05/2024г.


Добавена опция за експорт и печат на кратки таксационни описания с вертикално (портретно) разположение на страницата; Оптимизация в таблица "Разпределение на залесената площ и дървесният запас по видове гори и средни таксационни показатели за горските територии", колона "Среден бонитет" се изчислява по насаждение (преди версия 10.5.30 се изчислява по дървесни видове); Оптимизация в таблица "2024 - Опис на комплектования лесосечен фонд", допускат се подотдели без въведен стопански клас;

FAP 10.5.21 от 21/05/2024г.


Модул "Сортиментиране" - Добавена опция за стойност по подразбиране за "Инвентаризация заповед". Главно меню "Сортиментиране" -> "Настройки" -> раздел "Други"; Модул "Сортиментиране" - Добавена опция за стойност по подразбиране за "Държавно предпиятие". Главно меню "Проект" -> "Настройки за проект" -> раздел "Информация";

FAP 10.5.10 от 10/05/2024г.


Оптимизация при експорт и печат на кратки таксационни описания;

FAP 10.4.30 от 30/04/2024г.


Добавен нов дървесен вид "Брутски бор", код 296, вход "брб"; Модул "Сортиментиране" - Добавена нова опция за попълване на данни за поле "Други характеристики на насажденето" в раздел "Технологичен план";

FAP 10.4.16 от 16/04/2024г.


Модул "Проверка на данни" - Добавена проверка за почва, каменливост, дълбочина и наклон спрямо месторастене съгласно "Класификационна схема на типовете горски месторастения" от 2011г.;

FAP 10.4.1 от 01/04/2024г.


Нов номенклатурен код "220" за предназначение "водохващания за стопански цели", вход "всц"; Нов номенклатурен код "221" за предназначение "санитарно-охранителна зона 1", вход "соз1"; Нов номенклатурен код "222" за предназначение "санитарно-охранителна зона 2", вход "соз2"; Нов номенклатурен код "223" за предназначение "санитарно-охранителна зона 3", вход "соз3";

FAP 10.3.27 от 27/03/2024г.Модул "Сортиментиране" - Визулизация на данни за "Материалите ще се извозят до временен склад" в "Техологичен план"; Модул "Сортиментиране" - Визулизация на данни за "Утвърдил" в "Техологичен план";

FAP 10.3.26 от 26/03/2024г.


Модул "Таблици и справки" - Оптимизация при зареждане на филтри; Модул "Таблици и справки" - Варианти на таблици с определяне на средeн прираст по възраст само от етаж I;

FAP 10.3.21 от 21/03/2024г.


Модул "Управление данни" - Оптимизация при зареждане на зони Натура от CSV файл; Модул "Управление данни" - Оптимизация при зареждане на площи от CSV файл;

FAP 10.3.15 от 15/03/2024г.


Модул "Таблици и справки ГС" - Оптимизация в таблица "Главна книга за проведени сечи -> 2024 - Годишен план + Опис на КЛФ"; Модул "Таблици и справки ГС" - Оптимизация в таблица "Главна книга за проведени сечи -> Годишен план + Опис на КЛФ";

FAP 10.3.13 от 13/03/2024г.


Модул "Главна книга" - Оптимизация при избор на година за маркиране и преходен фонд;
Модул "Въвеждане на данни от файл" - Отстранена неточност в шаблон за въвеждане на данни за "предназначение (единично)";

FAP 10.3.12 от 12/03/2024г.


Модул "Таблици" - Вариант на таблици "ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, oбщия дървесен ЗАПАС и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ" - прираст по възраст от всеки етаж; Модул "Таблици" - Вариант на таблици "ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, oбщия дървесен ЗАПАС и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ" - прираст по възраст само от етаж 1; Модул "Сортиментиране" - Добавена опция за зареждане на скица от PDF файл; Модул "Сортиментиране" - Добавена опция за групова промяна на лесфонда за всички изведени сечи за подотдел;

FAP 10.3.5 от 05/03/2024г.


Модул "Клупиране" - Оптимизация при определяне на запас по "Комбиниран метод"; Модул "Клупиране" - Оптимизация при определяне на ползване по "BDq метод";

FAP 10.2.29 от 29/02/2024г.


Модул "Сортиментиране" - Оптимизация при работа със скици към карнет-опис и технологичен план; Модул "Управление данни" - Оптимизация при определняне на видове гори за дървесен вид "Източен горун"; Модул "Управление данни" - Оптимизация при определняне на видове гори за дървесен вид "Източен бук";
Модул "Сортиментиране" - Отсранена грешка при зареждане на скица към карнет-опис и технологичен план;

FAP 10.2.27 от 27/02/2024г.


Модул "Главна книга" - Оптимизация в таблица "ОГФ 5 (вариант ИАГ)";

FAP 10.2.21 от 21/02/2024г.


Модул "Търсене на данни" - Добавена информация за избрани филтри при запис на резултата в XLS файл; Модул "Сортиментиране" - Добавена опция за включване/изключване на изведени сечи при генериране на карнет-опис и технологичен план; Модул "Сортиментиране" - Добавена опция за копиране и поставяне на изображение за скица към карнет-опис и технологичен план;

FAP 10.2.9 от 09/02/2024г.


Модул "Сортиментиране" - Отимизация при въвеждане на данни за процент на клони; Модул "Сортиментиране" - Добавена оипция за задаване на стойност за автоматично попълване на поле "Място на издаване", меню "Сортиментиране" -> "Настройки" -> раздел "Други";
Отстранена грешка при работа с дървесен вид "Маклура";

FAP 10.2.7 от 07/02/2024г.


Модул "Въвеждане от файл" - Добавена опция за импорт на данни от файл за правостъбленост; Модул "Проверка данни" - Оптимизация при проверка на данни за подходящ състав; Модул "Сортиментиране" - Добавени индикатори за наличие на карнет-опис и технологичен план в списък на маркираните насаждения;

FAP 10.1.25 от 25/01/2024г.


Модул "Главна книга" - Оптимизация при контрол за въвеждане на данни; Модул "Сортиментиране" - Оптимизация при печат на сортиментна ведомост и карнет-опис;

FAP 10.1.9 от 09/01/2024г.


Оптимизация при контрол за въвеждане на данни за местообитания 68, 141; Модул "Главна книга" - Оптимизация при въвеждане на данни;

FAP 10.1.7 от 07/01/2024г.


Оптимизация при контрол за въвеждане на данни за местообитания 57, 64, 70, 71, 72, 130; Нова таблица "Разпределение на ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНАТА ПЛОЩ и ЗАПАС без клони по ГОРСКОРАСТИТЕЛНИ ОБЛАСТИ, ПОДОБЛАСТИ, ПОЯСИ, ПОДПОЯСИ И ТИПОВЕ МЕСТОРАСТЕНИЯ"; Нова опция за маркиране на всички подотдели с въведено месторастене, модул "Търсене на данни" -> Меню "Маркиране" -> "Маркирай.." Модул "Главна книга" - Оптимизация при въвеждане на данни;

FAP 10.1.2 от 02/01/2024г.


Актуализация на номенклатура "Защитени местности"; Актуализация на номенклатура "Природни забележителности"; Модул "Сортиментиране" - Актуализация на образци за "СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ", "КАРНЕТ-ОПИС" и "ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН" съгласно заповед ЗАП-1126 - 07.12.2023 на ИАГ; Модул "Главна книга" - Оптимизация в скороста при зареждане на данни;
Отстранена грешка при копиране на данни за стари подотдели от меню "Управление данни" -> "Отдели и подотдели";

FAP 9.12.7 от 07/12/2023г.


Добавен нов дървесен вид "Маклура", код 295, вход "мкр"; Модул "Таксационни описания" - Нова опция за копиране и поставяне (Copy/Paste) на данни за подотдела. Меню "Редакция" -> "Копирай подотдела" / "Постави подотдела";

FAP 9.11.30 от 30/11/2023г.Модул "Таблици и справки ГС" - Отстранен пропуск в някой случай на липсващи стойности за "Стопански клас", "Предназначение" и "Отдел и подотдел" в таблица "2014 - ОПИС на КЛФ";

FAP 9.11.29 от 29/11/2023г.


Модул "Таксационни описания" - Нова опция за копиране и поставяне (Copy/Paste) на данни за сегашен състав. Меню "Редакция" -> "Копирай... / Постави...";
Определяне на стойност за каменливост при въвеждане и редакция на месторастене;

FAP 9.11.13 от 17/11/2023г.


Модул "Обобщени таблици" - Добавена нова таблица "Разпределение на залесената площ и дървесният запас по стопански класове и средни таксационни показатели за горските територии"; Модул "Обобщени таблици" - Добавена нова таблица "Разпределение на залесената площ и дървесният запас по видове гори и средни таксационни показатели за горските територии"; Модул "Обобщени таблици" - Добавена нова таблица "Подробно разпределение на горските територии по категории и функции - ПРОТОКОЛ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЯ"; Модул "Обобщени таблици" - Добавена нова таблица "Подробно разпределение на горските територии по функции"; Модул "Обобщени таблици" - Добавена нова таблица "Разпределение на ОБЩАТА ПЛОЩ по водеща категория и функции"; Модул "Обобщени таблици" - Оптимизация в модул за търсене на данни от всички заредени проекти;
Модул "Обобщени таблици" - Отстранена грешка при генериране на таблица "Подробно разпределение на горските територии и запаса без клони по категории и функции";

FAP 9.10.23 от 17/10/2023г.


Модул "Таблици и справки ГС" - Оптимизация в таблица "2024 Опис на КЛФ", отнасяне на дървесни видове тополи и липи без значение от произхода към раздел широколистни високостъблени;

FAP 9.10.19 от 17/10/2023г.


Нов вариант на таблици "Годишен план за ползване на дървесина" и "Опис на КЛФ" съобразен с изисквания на СЗДП. Модул "Таблици и справки ГС" -> меню "Таблици" - "Главна книга за проведени сечи" -> "2024 - Годишен план + Опис на КЛФ"; Добавена опция за "Оцветяване с акцент на важни данни за въвеждане при сортиментиране". Модул "Сортиментиране" -> меню "Настройки" -> раздел "Други"; Оптимизация в таблица "Опис на КЛФ", подобрена система от съобщения за отстраняване на грешки в данните;

FAP 9.10.9 от 09/10/2023г.


Оптимизация в таблица "Годишен план за ползване на дървесина" от главна книга за проведени сечи в модул "Таблици ГС" -> меню "Таблици" - "Главна книга за проведени сечи" -> "Годишен план...";

FAP 9.9.18 от 18/09/2023г.Отстранена грешка при филтриране на данни по вид територия в модул "Търсене на данни ГС";

FAP 9.8.8 от 08/08/2023г.


Модул "Сортиментиране" - Опция за добавяне на текст за одобрил/дата/печат при експорт и печат на сортиментна ведомост. Меню "Настройки" -> раздел "Печат";

FAP 9.7.13 от 13/07/2023г.


Модул "Сортиментиране" - Добавена е възможност за въвеждане на данни за номер/дата на план-извлечение при редакция на карнет-опис; Модул "Сортиментиране" - Разширена е възможността за въвеждане на стойности за процент отпад негодни в диапазона от 1% до 10%;

FAP 9.6.30 от 29/06/2023г.Отстранена грешка при отнасяне на данни по класове на възраст в таблица "Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, oбщия дървесен ЗАПАС и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ през 5 години";

FAP 9.6.29 от 29/06/2023г.


Оптимизация в таблица "Изчисляване размера на годишното ползване от възобновителни сечи по стопански класове", колона запас по среден прираст;

FAP 9.6.22 от 22/06/2023г.


Оптимизация в модул "Сортиментиране";
Отстранена грешка в "Опис на маркирания лесосечен фонд", модул "Маркирани насаждения" -> меню "Справки"; Отстранена грешка в "Справка за маркирания лесосечен фонд по класове на дебелина и дървесни видове", модул "Маркирани насаждения" -> меню "Справки";

FAP 9.6.21 от 21/06/2023г.


Добавена опция за визуализация на информация за подотдел в позиция "стар подотдел" при експорт на теренни таксационни описания;

FAP 9.6.17 от 17/06/2023г.


Добавена опция за визуализация на информация за склопеност, състояние и стоеж при експорт на теренни таксационни описания; Добавена опция за масово изтриване на всички текущи площи в проекта. Меню "Управление данни" -> раздел "Площи";

FAP 9.6.16 от 16/06/2023г.


Добавена опция за визуализация на информация за стопански клас и вид подотдел при експорт на теренни таксационни описания; Добавена опция за копиране на данни за отдели от текущ проект към друг съществуващ проект. Меню "Управление данни" -> раздел "Отдели и подотдели"; Оптимизация при изчисляване на запас за бял бор по комбиниран метод в модул "Клупиране";

FAP 9.6.14 от 14/06/2023г.


Оптимизация при определяне на запас по комбиниран метод в модул "Клупиране";
Липсващи раздели по групи гори при някой случай на филтрирани данни в таблица "Разпределение на залесената площ и предвидено ползване с планирана насока на стопанисване по стопански класове (СтФ/ЗСпФ)";

FAP 9.6.9 от 09/06/2023г.


Нова функционалност за експорт на теренни таксационни описания с информация за общи данни, допълнителна информация, бъдещ състав, подходящ състав и маркирани стойности за група гори, функционални групи, описание на месторастенето. Главно меню "Проект" -> "Експорт" -> "Теренни таксационни описания";

FAP 9.5.18 от 18/05/2023г.


Модул "Сортиментиране" - Оптимизация при въвеждане на данни в карнет-опис и технологичен план;
Модул "Таблици" - Отстранена грешка при опит за генериране на таблица "Направления и показатели за оценка на общото състояние и екологическите функции на горите";

FAP 9.5.16 от 16/05/2023г.


Модул "Сортиментиране" - Оптимизация при печат и експорт на карнет-опис, увеличен е максималния брой сортиментирани дървесни видове до 15 в таблица "СОРТИМЕНТИРАНО ПОЛЗВАНЕ ПО ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ"; Модул "Сортиментиране" - Оптимизация при печат и експорт на технологичен план, увеличен е максималния брой сортиментирани дървесни видове до 15 в т.7 "Очакван добив от маркираната дървесина..."; Модул "Клупиране" - Раздел "Битерлих", добавена опция за определяне на нормален запас на 1 хектар от стандартната таблица за запас в модул "Номенклатури" -> раздел "Запас". Основно меню "Настройки" -> Раздел "Клупиране" -> секция "Битерлих";

FAP 9.5.11 от 11/05/2023г.


Модул "Таблици и справки" - Раздел "Натура", оптимизация в таблица "Размер на ПОЛЗВАНЕТО по ПЛОЩ и вид на СЕЧТА", колона за сеч "изборно прореждане" е отделена извън отгледни сечи; Модул "Таблици и справки" - Раздел "Натура", оптимизация в таблица "Размер на ползването по ПЛОЩ, МЕСТООБИТАНИЯ и вид на СЕЧТА", колона за сеч "изборно прореждане" е отделена извън отгледни сечи; Модул "Търсене на данни" - Добавена нова опция за търсене на сечи без начислено ползване; Модул "Търсене на данни ГС" - Добавена помощна номенклатура при въвеждане на данни за търсене по функции и сечи; Модул "Търсене на данни ГС" - Добавена нова опция за търсене на сечи без начислено ползване;

FAP 9.5.9 от 09/05/2023г.


Модул "Таблици и справки" - Оптимизация в таблица "Размер на ПОЛЗВАНЕТО по ПЛОЩ и вид на СЕЧТА", колона за сеч "изборно прореждане" е отделена извън отгледни сечи; Модул "Таблици и справки" - Оптимизация в таблица "Разпределение на предвидената за отсичане стояща маса по дървесни видове, видове сечи и основни групи сортименти", секция за сеч "изборно прореждане" е отделена извън отгледни сечи;

FAP 9.5.4 от 04/05/2023г.


Модул "Таблици и справки ГС" - Оптимизация в таблици от раздел "Главна книга за проведени сечи"; Модул "Таблици и справки" - Оптимизация в таблица "Разпределение на залесената площ и предвидено ползване (без клони) с планирана насока на стопанисване по стопански класове и групи сечи";

FAP 9.5.2 от 02/05/2023г.


Модул "Сортиментиране" - Стойност за отпад в карнет-опис и технологичен план;

FAP 9.4.22 от 22/04/2023г.


Модул "Таблици" - Оптимизация при изчисляване по насаждения на средна възраст, среден прираст, среден бонитет, средна пълнота, среден запас; Модул "Въвеждане от файл" - Нова опция за въвеждане на параметър "Лесфонд"; Модул "Сортиментиране" - Оптимизация при въвеждане номер на имот в технолофичен план;

FAP 9.4.19 от 19/04/2023г.


Модул "Сортиментиране" - Добавена опция за избор на сортиментна таблица за тополи по Дендробиометрия 2004г. (Недялкова, Найденова, Факиров), меню "Настройки" -> раздел "Сортиментиране" -> "Тополи";

FAP 9.4.18 от 18/04/2023г.


Нов номенклатурен код за вид сеч "техническа съгласно ловен проект", вход "208" или "тлпр";

FAP 9.4.5 от 05/04/2023г.


Модул "Маркирани насаждения" - Добавена нова таблица "Опис на маркирания лесосечен фонд по класове на дебелина", меню "Справки"; Модул "Маркирани насаждения" - Добавена нова таблица "Справка за маркирания лесосечен фонд по класове на дебелина и дървесни видове", меню "Справки"; Модул "Сортиментиране" - Автоматичен избор на произход спрямо данните от ЛУП при избор на дървесен вид за сортиментиране;

FAP 9.4.3 от 03/04/2023г.


Оптимизация на всички таблици при наличие на подотдели с грешно разпределение на площта по дървесни видове и липса на площ за подотдела; Оптимизация на модул "Проверка данни" при наличие на подотдели с грешно разпределение на площта по дървесни видове и липса на площ за подотдела; Модул "Сортиментиране" - Добавена опция за избор на принтер и режим за двустранен печат Duplex, меню "Настройки" -> раздел "Печат" -> Принтер; Модул "Сортиментиране" - Оптимизация на диалога за настройки на принтер при визуализация на изглед за предпечат; Обновена таблица "ПЛАН - ИЗВЛЕЧЕНИЕ", модул "Таблици" -> меню "Горско стопанство";

FAP 9.3.27 от 27/03/2023г.


Добавена опция за маркиране на предполагаеми местообитания: 92A0, 91F0, 9260;
Модул "Сортиментиране" - Отстранена грешка при определяне на процент клони за топола при степени на диаметри след 62см;

FAP 9.3.17 от 17/03/2023г.Отстранени грешка при наличие на подотдели без площ и генериране на таблица "Разпределение на залесената площ и дървесният запас по стопански класове и средни таксационни показатели за горските територии";

FAP 9.3.16 от 16/03/2023г.


Нова таблица "Сравнение по СРЕДНИ ПОКАЗАТЕЛИ за двете последователни устройства (с КЛОНИ)", раздел "Предложение"; Добавена опция в карнет-опис за въвеждане до 5 позиции за маркирал в модул "Сортиментиране"; Оптимизация в Модул "Сортиментиране";

FAP 9.3.10 от 10/03/2023г.


Актуализация на списък с дървесни видове в модул "Сортименти"; Оптимизация при експорт на сборен лист от пълно клупиране; Оптимизация в Модул "Сортиментиране";

FAP 9.3.6 от 06/03/2023г.


Добавена опция за филтриране по насока на залесяване; Добавена опция за филтриране по почвоподготовка; Възстановена опция за включване/изключване на изглед за запас и ползване с клони при редакция на таксационни данни; Модул "Сортиментиране" - Добавена опица за печат и експорт на карнет-опис във вариант 4 страници. Основно меню от модул "Сортиментиране" -> Настройки -> Печат -> Карнет-опис;
Модул "Сортиментиране" - Отстранена грешка при сумиране в сортиментна ведомост на процент отпад негодни в колона 17 (Общо дърва заедно с негодни);

FAP 9.2.27 от 27/02/2023г.


Актуализация на номенклатура за защитени местности и природни забележителности; Модул "Горско стопанство" - Добавена помощна номенклатура за произход и здравословен състав (повреди) при актуализация на данни; Модул "Сортиментиране" - Оптимизация в списъка с маркирани насаждения; Модул "Сортиментиране" - Визуализация на среден диаметър по степен на дебелина; Модул "Сортиментиране" - Оптимизация при автоматично изчисляване на площ за дървесен вид; Модул "Сортиментиране" - Добавена опция за генериране годни/негодни бройки дървета спрямо ползването; Модул "Сортиментиране" - Добавена опция за генериране бройки дървета спрямо ползването за дървесни видове: топола Regenerata, топола Robusta, топола I-214; Модул "Таблици и справки ГС" - Оптимизация в таблица "Справка за предвиденото средно годишно ползване по горскостопански план"; Модул "Таблици и справки ГС" - Оптимизация в таблица "Опис на комплектования лесосечен фонд";
Отстранени грешки при архивиране на допълнителни файлове към проект; Модул "Сортиментиране" - Отстранена грешка при визуализация на средния диаметър; Модул "Сортиментиране" - Отстранена грешки от закръгления при визуализация на рекапитулация от сортиментиране; Модул "Сортиментиране" - Отстранена грешка при генериране бройки дървета спрямо ползването при степен на дебелина 4 см;

FAP 9.2.18 от 18/02/2023г.


Оптимизация при прехвърляне на данни в сегашния състав от модул "Клупиране"; Оптимизация в модул "Главна книга за проведени сечи";

FAP 9.2.15 от 15/02/2023г.


Автоматично добавяне на стойност "новоустроен" при експорт и печат на предотделен лист в колона "стари подотдели"; Оптимизация при експорт на сборен лист от пълно клупиране; Оптимизация при при разпределения на площта при клупиране по "Комбиниран метод" за разновъзрастни насаждения;

FAP 9.2.13 от 13/02/2023г.


Добавена опция за избор на таблици по Наредба 18 за определяне на нормалния запас за 1 хектар и видова височина при Битерлих метод за определяне на общия запас. Главно меню "Настройки" -> раздел "Клупиране" -> "Битерлих - Метод на определяне на запас"; Добавена опция за произход "от резници" при пълно клупиране на топола; Оптимизация при експорт на сборен лист от пълно клупиране; Актуализация на номенклатура за защитени местности и природни забележителности;
Отстранена грешка при разпределения на площта при клупиране по "Комбиниран метод" за разновъзрастни насаждения;

FAP 9.1.30 от 30/01/2023г.Отстранена грешка при отваряне на стари данни с номенклатура "Проектанти" в модул "Сортиментиране";

FAP 9.1.24 от 24/01/2023г.


Оптимизация в модул "Филтър на данни"; Модул "Горско стопанство" - Оптимизация при генериране на таблица "Годишно ползване по площ и запас - ОГФ 5 (Образец по ИАГ)";

FAP 9.1.19 от 19/01/2023г.


Оптимизация при ръно въвеждане на допълнителна информация за подотдел; Оптимизация при определяне на средни диаметри за измерени височини при пълно клупиране;
Отстранена грешка в настройките на дървесен вид топола NNDV;

FAP 9.1.11 от 11/01/2023г.Отстранена грешка при инициализация на модул за определяне на клас пожарна опасност;

FAP 9.1.10 от 10/01/2023г.Отстранена грешка при ръчно въвеждане на запас на хектар в насаждения със запас в етаж 2;

FAP 9.1.4 от 4/1/2023г.


Нов код за функция (предназначение) "явна фактическа грешка", код 219, вход "яфг"; Оптимизация при въвеждане на данни за определяне на запаса по метод на "Битерлих";
Отстранена грешка при клупиране на Трепетлика;

FAP 8.12.19 от 19/12/2022г.


Добавена опция за определяне на ЕКАТТЕ код спрямо име на населено място при импортиране на имена на землища от CSV файл; Добавена опция за масово определяне на подпояс спрямо месторастене, меню "Управление данни" -> раздел "Подпояс"; Добавена опция за масово определяне на среден клас пожарна опасност по отдели, меню "Управление данни" -> раздел "Пожарна опасност"; Оптимизация в модул "Обединени таблици и справки"; Оптимизация в модул "Сортиментиране"; Оптимизация в модул "Горско стопанство";

FAP 8.12.6 от 06/12/2022г.


Добавен опция за клупиране на топола по Недялков, Найденова, Факиров; Добавена опция за визуализация на допълнителна информация при печат и експорт на кратки теренни описания; Оптимизация при определяне на местообитания 91AA и 91Е0;

FAP 8.11.28 от 28/11/2022г.


Нов номенклатурен код 294 за дървесен вид топола "NNDV";

FAP 8.10.3 от 03/10/2022г.


Оптимизация при архивиране на данни за проекта; Оптимизация в модул "Сортиментиране";

FAP 8.9.7 от 07/09/2022г.Отстраненено дублиране на данни при запис в модул "Сортиментиране";

FAP 8.8.12 от 11/08/2022г.


Опция за въвеждане на номер на стопански лист. Ръчно въвеждане от меню "Данни -> Таксационно описание -> ст.лист" или въвеждане от файл меню "Данни -> Въвеждане от файл -> Стопански лист..."; Нов ред "други" с данни за стопански лист, клас на пожарна опасност и разрешена/забранена паша при печат и експорт на таксационни описания; Оптимизация в модул "Клупиране" -> Комбиниран метод (разновъзрастни), визуализация на средните диаметри при по-голям брой пробни площи;

FAP 8.6.7 от 07/06/2022г.


Оптимизация в модул Сортиментиране;

FAP 8.4.26 от 26/04/2022г.


Оптимизация в таблица "Сравнение по средни показатели за двете последователни устройства", раздел "Предложение";
Скриване на средни сортименти при печат и експорт на таксационни описания и пусната опция за визуализация на вид сеч и залесяване само за маркираните подотдели; Отстранена грешка при архивиране след версия 8.4.18

FAP 8.4.18 от 18/04/2022г.


Новa опция при печат и експорт на таксационни описания за визуализация на вид сеч и залесяване само за маркираните подотдели; Новa опция при експорт на данни към формат Ditawin за стойности за вид сеч и залесяване само за маркираните подотдели; Нова таблица "Сравнение по средни показатели за двете последователни устройства", раздел "Предложение";
Отстранена грешка при натрупване на площи в колони "в т.ч. ГФС" и "в т.ч. ГВКС.3" в таблица "Разпределение на ОБЩАТА площ по местообитания и група гори", раздел "НАТУРА";

FAP 8.3.23 от 23/03/2022г.


Добавен новa таблица "Разпределение на повредите по стопански класове", раздел "Предложение"; Оптимизация в колона "Запас зрели в насаждения" таблица "Разпределение на залесената площ и дървесният запас по стопански класове и средни таксационни показатели за горските територии", раздел "Предложение"; Добавена проверка за липса на кодове за предназначение "ЗЗМ", "ЗЗП", "ЗЗС" при наличие на зони Натура 2000, модул "Проверка на данни";

FAP 8.3.17 от 17/03/2022г.


Добавен нов сумарен ред за "Зони за защита от урбанизация" в таблица 20 "Разпределение на ОБЩАТА ПЛОЩ и ЗАПАСА без клони по групи гори и ФУНКЦИИ";

FAP 8.3.14 от 14/03/2022г.


Модул сортиментиране, нова таблица ОГФ 5 от главна книга, вариант ИАГ;

FAP 8.3.11 от 11/03/2022г.


Нов номенклатурен код 217 за функционално предназначение "15 м около поройни водни течения"; Нов номенклатурен код 218 за функционално предназначение "Зони за защита от урбанизация"; Оптимизация в модул сортиментиране;

FAP 8.2.28 от 28/02/2022г.


Оптимизация в таблица "Разпределение на залесената площ и дървесният запас по стопански класове и средни таксационни показатели за горските територии", раздел "Предложение"; Оптимизация в таблица "Разпределение на площа на зрелите и презрелите насаждения по склопеност и степени на възобновяване", раздел "Зрели насаждения";

FAP 8.2.24 от 24/02/2022г.


Новa таблица "План - извлечение" с попълнени данни за имоти, раздел "Горско стопанство"; Оптимизация в таблица основна скала;

FAP 8.2.9 от 09/02/2022г.


Нови данни за зрели насаждения в таблица "Разпределение на залесената площ и дървесният запас по стопански класове и средни таксационни показатели за горските територии", раздел "Предложение"; Нова опция за експорт на площи по отдели в CSV файл; Модул "Сортиментиране", добавен детайлен филтър към списъка на маркираните насаждения;

FAP 8.1.18 от 18/01/2022г.


Нова опция за определяне клас на пожарна опасност само за горски територии; Нова опция в модул "Филтър" за маркиране на подотдели с подраст, зрели насаждения и подраст в зрели насаждения; Оптимизация при импорт на данни от CSV формат;

FAP 8.1.13 от 13/01/2021г.


Оптимизация на шрифтове при експорт в PDF на таксационни описания, сортиментни ведомости, карнет описи и технологични планове;
Отстранена грешка в позицията за "Натура 2000" при печат и експорт на таксационни описания;

FAP 8.1.11 от 11/01/2021г.


Оптимизация при печат и експорт на таксационни описания;
Отстранена грешка при работа в споделена директория и оптимизация на таблици имоти;

FAP 8.1.7 от 07/01/2021г.


Оптимизация при ръчно въвеждане на номера на имоти и стари подотдели; Оптимизация при въвеждане на процент на сечта; Автоматично премахване на празни колони в таблици раздели "Сечи", "Натура" -> "ПЛОЩ на насажденията за ВЪЗОБНОВИТЕЛНA СЕЧ през десетилетието по ВИД НА СЕЧТА и ВИДОВЕ ГОРИ, ползване по ПЛОЩ, ЗАПАС и вид на СЕЧТА", раздел "Насока на стопанисване" -> "Площ и ползване по насока..."; Автоматично намаляване на размера на шрифта при печат пълни имена на зони Натура 2000;

FAP 7.12.17 от 17/12/2021г.


Опция за премахване на дублирани предназначения. Главно меню "Управление данни" -> раздел "Предназначения"; Опция за пълно изписване на година на сечта спрямо годината на проекта. Главно меню "Проект" -> "Настройки..." -> раздел "Други";

FAP 7.12.6 от 06/12/2021г.


Опция за включване/изключване на проверка за височина на дървесния вид спрямо минимална/максималната за бонитета. Главно меню "Настройки" -> раздел "Проверки";

FAP 7.11.29 от 29/11/2021г.


Опция за промяна на представката "на" и "след" за година на сечта. Главно меню "Проект" -> "Редакция на настройки за проекта" -> раздел "Други"; Опция за въвеждане на здравословно състояние без преминаване през празните позиции. Главно меню "Настройки" -> раздел "Въвеждане"; Нова колона с данни за среден клас на пожарна опасност при експорт на таксационни данни в CSV формат; Добавена възможност за клупиране и сортиментиране на мъждрян-издънков; Опция за подредба по system.iag.bg на дървесни видове и сечи в модул "Сортиментиране". Главно меню "Сортиментиране -> "Настройки" -> раздел "Други";
Отстранена грешка при визуализация на стари подотдели при печат и експорт на таксационни описания;

FAP 7.11.19 от 19/11/2021г.


Оптимизация при експорт и отваряне на PDF файлове (таксационни описания, карнет описи, технологични планове) на операционни системи Android и iOS; [Модул "Сортиментиране"] >> Оптимизация при печат и експорт на карнет опис;
[Модул "Сортиментиране"] >> Отстранена грешка при запис на данни за сортиментиране без въведена стойност за ползване по ЛУП; [Модул "Сортиментиране"] >> Отстранена грешка при изчисляване на среден диаметър за Трепетлика и Тополи; [Модул "Сортиментиране"] >> Отстранена грешка при запис и визуализиране на данни за отпад;

FAP 7.11.16 от 16/11/2021г.


Оптимизация при печат и експорт в PDF на таксационни описания;

FAP 7.10.28 от 28/10/2021г.


Нова опция за маркиране на данни по метод на определяне на запаса и ползвамнето, модул "Филтър" -> "Маркирай..."; Оптимизация в таблици от раздел "Клупиране", отнасяне на подотделите с ръчно въведен запас от клупиране към ред "математико-статистически методи";

FAP 7.10.15 от 15/10/2021г.


Oптимизация в модул "Сортиментиране", добавени липсващи сортименти за дърва за акация, липа, келяв габър и червен дъб; Добавена нова таблица в радел "Предложение" -> "Разпределение на залесената площ и дървесният запас по стопански класове и средни таксационни показатели за горските територии" + допълнителни колони за площи по възобновителнa сеч, ползване със и без клони, ползване % от прираста, ползване % от запаса;
Корекция в таблица "Разпределение на залесената площ, дървесният запас и ползване без клони по землища", раздел "Помощни таблици";

FAP 7.10.12 от 12/10/2021г.


Oптимизация в модул "Сортиментиране", добавени липсващи сортименти за дърва за акация, липа, келяв габър и червен дъб; Добавена нова таблица в радел "Предложение" -> "Разпределение на залесената площ и дървесният запас по стопански класове и средни таксационни показатели за горските територии" + допълнителни колони за площи по възобновителнa сеч, ползване със и без клони, ползване % от прираста, ползване % от запаса;

FAP 7.8.11 от 11/08/2021г.


Oптимизация в модули "Клупиране" и "Сортиментиране"; Oптимизация при клупиране и сортиментиране на Липа високостъблена и издънкова;

FAP 7.7.21 от 21/07/2021г.


Модул "Сортиментиране" - oптимизация; Модул "Сортиментиране" - определяне на дърва за дъб-изд., бук-изд., гбр-изд;

FAP 7.6.30 от 28/06/2021г.


Модул "Сортиментиране" - Добавено сортиментиране за Бреза; Модул "Сортиментиране" - Добавено сортиментиране за Елша;
Модул "Сортиментиране" - Корекция при определяне на височинен разред за Габър-издънков; Модул "Сортиментиране" - Корекция при сортиментиране на Габър-семенен;

FAP 7.5.28 от 17/05/2021г.


Нова опция за показване/скриване на дата за одобрил в карнет опис и технологичен план; Оптимизация при сортиментиране на Трепетлика;

FAP 7.5.17 от 17/05/2021г.


Нова таблица "Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, oбщия дървесен ЗАПАС С КЛОНИ и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ през 20 години"; Промяна в името на стопански клас "Косматдъбов" става "Косматдъбов за превръщане";

FAP 7.4.21 от 21/04/2021г.


Нова таблица "Разпределение на ОБЩАТА ПЛОЩ по класове на ПОЖАРНА ОПАСНОСТ, ГСУ и СОБСТВЕНОСТ";

FAP 7.4.17 от 16/04/2021г.


[Модул "Сортиментиране"] Нова опция за ръчно въвеждане на размер на сечището;
[Модул "Сортиментиране"] Корекция в бланката за технологичен план, "ал.5" става "ал.6" в "Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ"; [Модул "Сортиментиране"] Корекция в позициите и автоматично попълване на стойности за "запас с клони/без клони на 1 ха" в технологичния план;

FAP 7.4.8 от 07/04/2021г.


Нов код 214 за функция (предназначение) - "за превръщане"; Нов код 215 за функция (предназначение) - "за смесено"; Нов код 216 за функция (предназначение) - "за възстановяване"; Нов експорт на база данни за Lesocad в CSV формат;

FAP 7.3.23 от 23/03/2021г.


Оптимизация в модули "Сортиментиране" и "Клупиране"; Обновени разредни, обемни и сортиментни таблици за издънков благун по Михов, Порязов, Добричов /1994г./ за единични дървета, модул "Сортиментиране"; Обновени разредни, обемни и сортиментни таблици за издънков цер по Михов, Порязов, Добричов /1994г./ за единични дървета, модул "Сортиментиране"; Обновени разредни, обемни и сортиментни таблици за издънков зимен дъб по Михов, Порязов, Добричов /1994г./ за единични дървета, модул "Сортиментиране"; Обновени разредни, обемни и сортиментни таблици за топола за единични дървета, модул "Сортиментиране"; Обновени сортиментни таблици за чинар за единични дървета, модул "Сортиментиране"; Обновени сортиментни таблици за ясен за единични дървета, модул "Сортиментиране";

FAP 7.3.1 от 01/03/2021г.


Оптимизация при въвеждане на данни и печат в модул "Сортиментиране";
Отстранена грешка при клупиране и сортиментиране на Благун и Цер високостъблени;

FAP 7.2.22 от 22/02/2021г.


Нова проверка за проектирани сечи без насока на стопанисване; Нова опция за автоматично въвеждане на сортиментирани сечи в главната книга в модул "Главна книга";
Корекция в кода за въвеждане на зона Натура "Ниска Рила", нов код "бг636"; Корекция в кода за въвеждане на зона Натура "Рила буфер", нов код "бг2129"; Отстранена грешка при сортиментиране на "Акация - издънкова" в модул "Сортиментиране";

FAP 7.2.15 от 15/02/2021г.


Оптимизация при въвеждане на площи от файл, автоматичматично обновяване на ръчните запаси спрямо площта; Нова контрола за проверка на височините по дървесни видове и бонитети при двойно превишаване на границите;
Корекция в позицията за въвеждане на проценти клони за вършина и дърва в модул "Сортиментиране";

FAP 7.2.2 от 02/02/2021г.


Нова таблица по ЗСпФ/СтФ "Разпределение на залесената площ и предвидено ползване (без клони) с планирана насока на стопанисване по стопански класове"; Нов номенклатурен код 293 за дървесен вид "Еукомия";

FAP 7.1.20 от 20/01/2021г.


Нова опция за генериране на всички ОГФ по всички землища и собствености; Нов ред "В т.ч. Натура 2000" в таблица ОГФ 4;

FAP 7.1.13 от 13/01/2021г.


Нова опция за генериране по всички видове гори на таблица "Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ и общия дървесен ЗАПАС по типове МЕСТОРАСТЕНИЯ"; Нова опция за въвеждане на стопански клас по числовата стойност на номенклатурния код; Оптимизация при въвеждане на таксационни данни за вид подотдел "сечище";

FAP 7.1.11 от 11/01/2021г.


Нов номенклатурен код 292 за храст "Див божур", вход "дбож"; Добавени данни за бонитет и релеф при експорт на таксационни данни за етаж 1 в CSV формат; Оптимизация при въвеждане на допълнителна информация от CSV файл, автоматично премахване на празни интервали;

FAP 7.1.5 от 05/01/2021г.


Промяна на текста за печат на функция код 152, от "база за интензивно развъждане на дивеч" става "база за интензивно стопопанисване на дивеч"; Оптимизация при въвеждане на таксационни данни за вид подотдел "нелесопригодна голина";

FAP 6.12.14 от 14/12/2020г.


Оптимизация при въвеждане на допълнителна информация, добавени проверки за дублирана информация и съответсвие с наличните подотдели за проекта; Нова опция за добавяне в определена позиция на индивидуални редове към допълнителната информация за подотделите; Нов нов номенклатурен код 291 за храст "Махония", вход "мхн";

FAP 6.12.10 от 10/12/2020г.


Оптимизация при въвеждане на данни за комбинация Crtl+N и включена опция за ръчно въвеждане на землища; Оптимизация при включване/изключване на системните звуци;
Отстранена неточност при разпределението в колона "тополи" за недървопроизводителни площ площи в Таблица 19 (вариант с ТОПОЛИ);

FAP 6.12.2 от 02/12/2020г.


Нов номенклатурен код 213 за функция "Защитна ивица шосе от републиканската пътна мрежа", вход "рп"; Нова опция за обединяване на данни от два проекта в общ проект, меню Проект -> Обединяване на данни; Оптимизация при копиране, преместване и отместване на отдели и подотдели;

FAP 6.11.3 от 19/10/2020г.


Нов стопански клас "Косматдъбов", номенклатурен код 139;

FAP 6.10.19 от 19/10/2020г.


Нова опция в модул "Таблици", нова страница за всяка таблица при запис в MS Word (.doc) формат; Автоматично създаване на копие в CSV фомат за стари подотдели, имоти и допълнителна информация при архивиране на проекта;

FAP 6.9.32 от 29/09/2020г.


Нова функция (предназначение) "Застрашени изчезващи или ендемични екосистеми", код 212; Нови таблици по видове гори в модул "Обобщени таблици"; Оптимизация в модул "Клупиране"; Нова опция за 3-ти клас пожарна опасност за всички видове подотдели с пътища и просеки;

FAP 6.5.13 от 13/05/2020г.


Оптимизация в таблица "Направления и показатели за оценка на общото състояние и екологическите функции на горите";

FAP 6.3.30 от 30/03/2020г.


Оптимизация на модула за търсене при екрани с по ниска резолюция; Подобрена система за помощна номенклатура за функции и сечи в модула за търсене. Изполвайте двоен-клик върху полетата за функции и сечи за извикване на помощ и двоен-клик върху стойноста за автоматично въвеждане; Промяна в имената на таблици от раздел СЕЧИ, "ГЛАВНА" става "ВЪЗОБНОВИТЕЛНА"; Добавени данни за "Наклон" при експорт на съкратена база данни във CSV формат; Оптимизация в таблица "Разпределение на залесената площ и предвидено ползване (без клони) с планирана насока на стопанисване по стопански класове и групи сечи";
Отстранено начисляване на запас в нелесопригодни площи; Отсранена дублиране на площта при търсене на данни и режим на изглед "групиран";

FAP 6.3.6 от 06/03/2020г.


Обновена таблица "Разпределение на залесената площ, дървесният запас и ползване без клони по землища" в раздел "Помощни таблици"; Добавена нова проверка за вид подотдел "Изредена култура" и пълнота по-голяма от 0.3;

FAP 6.2.20 от 20/02/2020г.


Нова таблица, раздел "Помощни таблици" -> "Разпределение на залесената площ, дървесният запас и ползване без клони по землища"; Обновен експорт/импорт на проект от CSV файл; Добавено съобщение за напомняне за запис при преминаване към друг маркиран подотдел с клавиши F6/F7; Оптимизация при въвеждане на данни; Оптимизация при клупиране;

FAP 6.1.14 от 14/01/2020г.


Нова опция за съзадаване на нов подотдел със автоматично въвеждане на следващата свободна буква за отдела. Използвайте меню "Файл" -> "Нов подотдел" или комбинация от клавиши Ctrl+N или Ctrl+Н; Нов функционален клавиш "0"+"Enter" за преминаване на следващ ред при въвеждане на данни за произход, възраст, височина и диаметър;

FAP 6.1.6 от 06/01/2020г.


Оптимизация при въвеждане на правостъбленост; Оптимизация в подредбата на редовете в таблица "Подробно разпределение на горските територии и запаса по категории и функции"; Нов раздел в модул "Таблици" свързан с данните от клупиране, главно меню -> "Таблици" -> "клупиране";
Отстранена грешка при пълно изписване на повреди със съдържание на "10%";

FAP 5.11.26 от 26/11/2019г.


Добавен нов вид подотдел "автомобилен път II категория", вход "111", "ап2"; Добавен нов вид подотдел "терен за рекултивация", вход "112", "трк"; Подобрена бързина при зареждане на данни от мрежови ресурси; Нова проверка за дублирани предназначения (функции);

FAP 5.10.10 от 10/10/2019г.


Добавена нов код за защитена зона Натура 2000 - BG0000636 - Ниска Рила, Защитена зона хабитати; Добавена нов код за защитена зона Натура 2000 - BG0002129 - Рила буфер, Защитена зона за дивите птици;

FAP 5.10.7 от 07/10/2019г.Отстранена грешка от версия 5.9.2 при изчисляване на запас и ползване с клони;

FAP 5.9.2 от 02/09/2019г.


Добавени обобщени таблични данни за изчисления запас при експорт във файл XLS на сборния лист за пълно клупиране; При копиране на изчисления запас от пълното клупиране в описанието се запазват подлес, подраст и надлесни; Нов бутон за автоматично попълване на данните за дървесен вид, произход и възраст при изчисляване на запаса по метода на пълно клупиране;

FAP 5.6.11 от 11/06/2019г.


Нови базови коефициенти за BDq и Кръстанов методи за определяне на ползването; Нова опция за изключване на всички проверки при въвеждане на данни (Главно меню -> Настройки -> Проверки); Оптимизация при изчисляване на ползване в бъдеща година и ръчно въведени запаси; Нова проверка за наличие на среден клас на пожарна опасност;

FAP 5.5.9 от 09/05/2019г.


Нова проверка за противоречие между пълнота и вид подотдел; Експорт и печат на кратки таксационни описание без повтарящи се стойности в сегашния състав;
Отстранена грешка при повторен избор на стопанство за автоматично определяне на местообитания; Отстранена грешка при изчисляване на масова пълнота при печат на сборен лист от Битерлих;

FAP 5.4.23 от 23/04/2019г.


Нова таблица "Списък СТАРИ ПОДОТДЕЛИ", раздел "Помощни таблици"; Нова таблица "Списък СТАРИ ПОДОТДЕЛИ по ЗЕМЛИЩА", раздел "Помощни таблици"; Оптимизация при въвеждане на допълнителна информация към подотделите от CSV файл;
Отстранена грешка в Диаграма No.4 в случайте когато липсва площ за някой клас на възраст; Отстранена грешка при изчисляване на ползване в подотдели с минимален запас;

FAP 5.4.16 от 16/04/2019г.


Нова опция за копиране на резултатния списък с подотдели като неформатиран текст при търсене на данни; Нова опция за филтриране по метод на клупиране; Нова опция за масов експорт на сборни листове от Битерлих; Нова опция за масов експорт на сборни листове от пълно клупиране; Оптимизация при експорт на голям брой таксационни описания в PDF файл; Оптимизация при изчисляване на запас за тополи по метотода на пълно клупиране при стойности извън табличните; Проверка при наличие на месторастене за подобласт, надморска височина, богатство, влага, изложение, дълбочина, наклон, плътност, релеф, каменливост, почва, механичен състав, основна скала и подпояс; Нова опция за тест за съответствие на стари подотдели; Нова опция за пълно въвеждане на всички параметри за ерозия от файл (F1 -> Ръковдство на потребителя -> Въвеждане на данни от файл -> Ерозия); Оптимизация при генериране на всички таблици от раздел "Натура"; Оптимизация при контрол на въвеждане спрямо подпояс и надморска височина;
Отстранена неточност при експорт на собстености в текстов файл за LESOCAD; Отстранена грешка при тест за съответствие на идентификатори на имоти; Отстранена грешка при изчисляване на ползване в подотдели с минимален запас;

FAP 5.3.13 от 13/03/2019г.


Оптимизация при въвеждане на имоти и стари подотдели от файл; Нова опция за печат на маркирани подотдели; Нова опция за задаване по подразбиране на изглед със запас и ползване с клони. Главно меню "Настройки" -> "Въвеждане" -> "Изглед"; Нова опция за запазване на запаса извън основния етаж при въвеждане на масова пълнота. Главно меню "Настройки" -> "Въвеждане" -> "Запазвай запаса в етажи 2,3.. при въвеждане на масова пълнота"; Оптимизация при въвеждане на площи от файл. В подотдели с нелесопригодна площ не се начислява запас; Оптимизация при проверка за водещо предназначение в модул "Проверка на данни"; Оптимизация при режим ръчна модификация на ползването. Във връзка със изготвяне на план извлечения, ръчното модифицирано ползване се запазва във всички случай докато не се зададе таблично изчисляване; Добавена нова опция за търсене сегашния състав по етажи (надлесни, етажи, единични видове);
Отстранена неточност при търсене по възраст в сегашния състав;

FAP 5.2.26 от 26/02/2019г.


Нова таблица "Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА площ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ през 5/20 години и бонитет" Оптимизация при въвеждане на площи от файл в подотдели с проектирани сечи;

FAP 5.2.25 от 25/02/2019г.


Оптимизация при въвеждане на площи от файл в подотдели с проектирани сечи; Оптимизация при проверка за противоречие между произхода и вида на подотдела; Оптимизация при печат на таксационни описания за подотдели с голям брой дървесни видове в подходящия състав; Нова опция за съкратен експорт на базата данни в CSV формат, включващ данните само за етаж 1;
Отстранена грешка при определяне на турнуса на сеч в таблица "Изчисляване размера на годишното ползване от възобновителни сечи по стопански класове";

FAP 5.2.22 от 21/02/2019г.


Нова опция за редакция за допълнителната информация (бележки) към подотдела, модул "Таксационни описания" -> бутон "Бележки"; Нова таблица 19 с отделена колона за група гори "Тополи"; Нова отметка "лесфонд" при въвеждане на данни, която при включено състояние и опит за промяна в данните, показва предупредително съобщение, което напомня, че данните вече са предоставени за план-извлечение и не бива да се модифицират; модул "Филтър" добавeна опция за търсене на данни по "групов строеж" и "лесфонд";

FAP 5.1.31 от 31/01/2019г.


Оптимизация при импорт/експорт на стари подотдели и имоти; Оптимизация за въвеждане с клавиши на новоустроена гора и групов строеж (Склопеност -> клавиш Tab за преместване в -> новоустроена гора / групов строеж, клавиш Интервал за слагане на отметки);
Отстранена грешка при изчисляване на запаса за дървесни видове с единични бройки по метода на Битерлих; Отстранена грешка при въвеждане на данни от файл за месторастения;

FAP 5.1.25 от 10/01/2018г.


Добавенa новa опция за преминаване през всички стойности за произход, височина и диаметър при въвеждане на таксационни данни, главно меню "Настройки" -> "Въвеждане"...; Добавена нова опция при копиране на състава от сегашния в бъдещия да се копират само дървесните видове с участие (без единичните), главно меню "Настройки" -> "Въвеждане" ...; Оптимизация при импорт на стари подотдели и имоти; Добавен филтър по "Вид гора" в модула за обобщени таблици и справки;

FAP 5.1.10 от 10/01/2018г.


Добавен нов стопански клас "Полезащитен горски пояс", код за въвеждане "пгп"; Добавена нова опция за преминаване през клас на сортиментност при въвеждане на таксационни данни, главно меню "Настройки" -> "Въвеждане"; Добавена нова таблица за изчисляване размера на годишното ползване от възобновителни сечи по стопански класове, раздел "Предложение"; Нова опция за преминаване автоматично през здравословен състав при въвеждане на таксационните данни; Нова опция за напомняне за запис при редакция на данни и преминаване в друг подотдел, главно меню "Настройки" -> "Въвеждане" -> "Други"; Нов функционален клафиш F9 за връщане в предходния параметър при въвеждане на таксационни данни; Нова опция за слагане на интервал вместо тире на повтарящите се стойности в сегашния състав при печат и експорт в PDF на таксационни описания, главно меню "Настройки" -> "Основни" -> "Печат"; Добавен нов съкратен вход "смсрнп" за въвеждане на стопански клас "Смесен СрН П"; Добавени нови съкратени входове със запетайка за въвеждане на видове гора; Добавен нов код за вид гора "23 - Издънкови гори за превръщане", код за въвеждане "23"; Оптимизация при въвеждане на лесонепригодност;
Отстранена грешка при експорт на таксационни описания по отдели в PDF;

FAP 4.12.27 от 27/12/2018г.


Ново ЕКАТТЕ 20599, село Дебелец, Община Дългопол, Област Варна; Нова опция за въвеждане на неравномерeн диаметър в таксационните данни; Нова опция за въвеждане на неравномерна височина в таксационните данни; Нова опция за изчисляване на запаса в надлесни спрямо бройки дървета (виж в ръководство на потребителя > Таксационни описания > Въвеждане и редакция > Сегашен състав > Запас надлесни спрямо бройки дървета); Оптимизация при въвеждане на таксационни данни, дървесните видове може да бъдат въвеждани спрямо кода им в базата данни (например: 1=бб, 2=см, ..); Оптимизация при въвеждане на стар отдел/подотдел, по подразбиране стария отдел остава същия като текущия отдел; Нова опция за включван/изключване на преминаване през ръчно въвеждане на землище при въвеждане на таксационни описания (Главно меню -> Настройки -> Основни -> Преминавай през землище при въвеждане на данни); Нова опция за включван/изключване на преминаване през неравномерни възраст, пълнота, височина и диаметър независимо от строежа при въвеждане на таксационни описания (Главно меню -> Настройки -> Основни -> Преминавай през...); Добавена опция за въвеждане на подобласт "Западни Родопи" към месторастене (151) Ю-I-3 BC-2. При експорт на базата данни в текстов файл за LESOCAD в поле "цел" се записват данни за "вид територия"; Оптимизация при печат на таксационни описания; Оптимизация в модул "Таблици", раздел "Сечи";
Отстранена грешка в модул "Проверка на данни" при проверка за наличие на сегашен състав и липса на площ на подотдела;

FAP 4.12.4 от 04/12/2018г.


Нова опция за въвеждане имена на землища по ЕКНМ от файл; Корекция в таблици раздел "Сечи", отнасяне на "Източен горун" към "Дъб"; Оптимизация при въвеждане на нови таксационни данни; Нова опция за изключване системния звук на Windows при въвеждане на данни (Главно меню -> Настройки -> Основни -> Други); Въвеждане на запас в надлесни без да е въведена площ на подотдела;
Отстранена грешка при прекодиране кодове на местообитания при експорт на текстов файл за DITA/MKAD/LESOCAD;

FAP 4.12.3 от 03/12/2018г.


Нова опция за въвеждане имена на землища по ЕКНМ от файл; Корекция в таблици раздел "Сечи", отнасяне на "Източен горун" към "Дъб"; Оптимизация при въвеждане на нови таксационни данни; Оптимизация на стойностите за автоматично въвеждане спрямо местообитанието; Нов параметър "групов строеж" за въвеждане в таксационната характеристика. Опция за въвеждане от файл, визуализация при печат и експорт на таксационни описания.
Въвеждане на запас в надлесни без да е въведена площ на подотдела;

FAP 4.10.29 от 29/10/2018г.


Оптимизация на модул "Клупиране";

FAP 4.10.2 от 27/09/2018г.


Оптимизация на таблица ОГФ 5; Оптимизация при избор на опции за филтриране на таблица "Списък на имоти по землища и подотдели", раздел "Помощни таблици";

FAP 4.9.27 от 27/09/2018г.


Нов модул за изчисляване на запаса по метод на пълното клупиране, комбиниран метод, метод на Битерлих и определяне размера на ползването по BDq метод и метод на Кр. Кръстанов (виж ръководство раздел "Клупиране"); Нова таблица "Списък на имоти по землища и подотдели", раздел "Помощни таблици";

FAP 4.5.9 от 09/05/2018г.


Добавен нов номенкатурен код 211 за предназначение "Представителни екосистеми"; Оптимизация в модул "Таблици";

FAP 4.4.23 от 23/04/2018г.


Oптимизация при генериране на таблици и справки;
Отстранена грешка при печат на теренни (кратки) таксационни описания; Отстранени технически грешки в антетките на някой таблици;

FAP 4.4.11 от 11/04/2018г.


Обновени теренни (кратки) таксационни описания; Обновен списък на сечите; Нов списък по отдели и землища, раздел "Помощни таблици";

FAP 4.3.29 от 29/03/2018г.


Обновена номенклатура при печат за вид подотдел код 41, старо име "обраб.дивеч.просека" ново име "обработваема ловна просека"; Обновена номенклатура при печат за вид подотдел код 48, старо име "дивечова просека" ново име "ловна просека"; Добавен нов вид подотдел "пчелин", код 110, код за въвеждане "пче"; Добавен нов вид собственост "Общинска публична собственост", код 10, код за въвеждане "оп"; Нова проверка за коректност на произхода спрямо дървесния вид; Нова проверка за наличие на запас и ползване с клони без да има такива без клони; Добавена опция "само от етаж 1" към всички таблици в които се изчислява запас;

FAP 4.3.20 от 20/03/2018г.


Оптимизация при ръчно въвеждане на запас и ползване; Оптимизация при проверка на местообитания в модул "Проверка на данни" Оптимизация в таблица (54) "Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по СТОПАНСКИ КЛАСОВЕ категории и ФУНКЦИИ", функции "200м около манастири и хижи" се отнасят към специални функции; Добавено ново населено място, ЕКАТТЕ 54821, с. ОРЕХ, община Крумовград; Нова опция за търсене по водеща функция; Оптимизация при търсене по повреди;

FAP 4.2.26 от 26/02/2018г.


Обновени и оптимизирани филтри по сегашен и подходящ състав в модул "Търсене на данни"; Нова проверка за пропуски в буквирането на подотделите в модул "Проверка на данни", раздел "База данни"; Нова опция за добавяне на буква на устройството към името на проекта в списъка на последно отваряни проекти, главно меню "Настройки", раздел "Основни"; Оптимизация при изчисляване на запас и ползване с клони по време на зареждане на площи от файл;
Отстранена грешка при определяне на местообитание 91Е0;

FAP 4.2.19 от 19/02/2018г.


Обновена функция за импортиране на идентификатори на имоти от LesoInt формирани от номер на масив и номер на имот с разделител точка. Неободимо е обновяване на програма LesoInt до последна версия и генериране на нови сечения; Импортиране на идентификатори на имоти от множество файлове в указана директория; Нова проверка за вид територия в модул "Проверка на данни"; Актуализирана номенклатура "Защитени местности и природни забележителности"; Добавена настройка за включване/изключване на проверка за схема при въвеждане на таксационни данни, главно меню -> Настройки -> Проверки; Нова опция за премахване на флагове за ръчна модификация / преразпределение в подотдели без ползване, меню Управление данни -> Запас и ползване; Обновена таблица "Разпределение на ОБЩАТА площ по местообитания и група гори", в колона "в т.ч. ГФС" са включени ГВКС3;
Отстранена грешка при преизчисляване на ползване в бъдеща година на сеч след ръчна модификация или преразпределение; Отстранена грешка при генериране на таблица "Разпределение на ОБЩАТА ПЛОЩ, ЗАПАС и ПОЛЗВАНЕ по ОТДЕЛИ";

FAP 4.2.12 от 12/02/2018г.


Нова таблица в раздел ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по ВИДОВЕ ГОРИ, групи МЕСТОРАСТЕНИЯ, видове НАСАЖДЕНИЯ и БОНИТЕТ"; Оптимизация при печат на таксационни описания с голяма дължина на допълнителната информация за подотдела; Оптимизация при печат на таксационни описания с неравномерна пълнота започваща от нула;

FAP 4.2.1 от 01/02/2018г.


Обновена таблица "Разпределение на залесената площ и дървесният запас по стопански класове и средни таксационни показатели за горските територии" Обновена таблица "Разпределение на залесената площ и дървесният запас по видове гори и средни таксационни показатели за горските територии"; Обновена таблица "Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ и общия дървесен ЗАПАС по типове МЕСТОРАСТЕНИЯ"; Оптимизация на колона "стари подотдели" при печат и експорт на предотделен лист; Промяна на текст "предл. за първа лесовъд. намеса" със "предложение за лесовъд. намеса" при печат и експорт на таксационни описания;

FAP 4.1.11 от 11/01/2018г.


Нова опция за ръчен избор на клас на възраст при генериране на таблици от раздел таксационна характеристика; Нова опция за макиране на данни в съществуваща маркировка; Оптимизация при импорт на имоти и стари подотдели; Оптимизация при въвеждане на повреди; Нова таблица "Разпределение на ОБЩАТА ПЛОЩ по водеща категория и функции"; Обновена таблица "Разпределение на ОБЩАТА ПЛОЩ по СОБСТВЕНОСТ и ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ"; Оптимизация при въвеждане на ерозия; Нова проверка за предвидено ползване извън основното насаждения без проектирана сеч; Нов фукционален клафиш "*" при въвеждане на таксационни данни за бързо преместване през стопански клас, подпояс, сегашен състав, бъдещ състав, насока и схема на залесяване;
Отстранени грешки при експорт на данни в формат LESOCADWIN; Активиране на пълни имена за зона Натура 2000 при печат на таксационни описания; Контрол при въвеждане на данни за месторастения 143, 144, 145, 146;

FAP 3.12.18 от 18/12/2017г.


Нов вид сеч 'техническа за просветляване на горски пътища без ползване', код 301, Внимание! Сечта не се рекапитулира никъде по таблиците; Маркиране и филтриране на всички подотдели без имоти; Маркиране на отдели по избор, Главно меню -> Търсене на данни -> Маркиране на отдели; Печат и експорт на таксационни описания с мерни единици Si; Печат и експорт на предотделни листа с колона за водещо предназначение;
Оптимизация при при въвеждане на ерозия;

FAP 3.12.8 от 08/12/2017г.


Оптимизация при при въвеждане на данни в голи площи, автоматично се пропускат полета стопански клас, вид гора, състояние, строеж, склопеност; Оптимизация при въвеждане на данни за повреди (клавиш Enter преминава на следващия ред за повреда); Нов бърз клафиш F3 при въвеждане на данни за позициониране в поле "подотдел"; Нов филтър "само от етаж 1" в модул "Таблици". Филтъра е активен за таблици "Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, oбщия дървесен ЗАПАС и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ през 5/20 години". Служи за определяне на прираста, като се взима само запаса от основното насаждение (етаж 1).

FAP 3.11.24 от 24/11/2017г.


Нов вид описателна сеч "в групите", код 241, код за въвеждане "вг"; Нова опция за изключване на дублиране на площта при вид сеч "осветление", Таблици -> Настройки -> Сечи -> Осветление; Подобрено импортиране на данни от CSV файл;
Отстранена грешка при запис на данни за стари подотдели; Отстранени проблеми при кирилизация на системата в някой версии на Windows 10;

FAP 3.9.19 от 19/09/2017г.


Въвеждане на на неравномерна пълнота от стойност нула; Нова опция за маркиране на подотделите в който са открити некоректни данни; Автоматично определяне и въвеждане на стойности по подразбиране за подобласт, подпояс, механичен състав, плътност, каменливост, дълбочина, влажност, богатство, релеф, почва; Оптимизация при експорт на данни за LESOCADWIN; Опция за изклюване на проверката при въвеждане на сечи;

FAP 3.8.7 от 07/08/2017г.


Оптимизация в таблица "Списък на сечите";

FAP 3.6.22 от 24/05/2017г.


Оптимизация в таблица "ПРОТОКОЛ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЯ - Подробно разпределение на горските територии по категории и функции"; Оптимизация в таблици от раздел "Сечи"; Оптимизация при въввеждане на допълнителна информация за подотделите; Обновена номенклатура за "състояние"; Обновено ръководство на потребителя;

FAP 3.5.24 от 24/05/2017г.


Добавена нова опция за автоматично определяне на насока на сечта за всички подотдели; Оптимизация при ръчно въвеждане на стари подотдели и номера на имоти;
Отстранена грешка при автоматично определяне на интервал за години "през 5" или "през 20" при индивидуално генериране на таблица "Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ";

FAP 3.5.19 от 19/05/2017г.


Добавена нова опция за експорт на база данни за LESOCAD; Добавена нова опция за настройка на работна директория; Оптимизация таблица "НАТУРА - Размер на ползването по ПЛОЩ, ЗАПАС и вид на СЕЧТА (стопански класове)", преместване на колона "ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПОДРАСТА"; Оптимизация таблица "НАТУРА - Размер на ползването по ПЛОЩ, ЗАПАС и вид на СЕЧТА (местообитания)", преместване на колона "ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПОДРАСТА"; Обновено ръководство на потребителя;
Отстранена грешка в колона за процентно разпределение в таблица "Разпределение на предвидената през десетилетието ПЛОЩ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ и на необходимия ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ по дървесни ВИДОВЕ";

FAP 3.5.4 от 04/05/2017г.


Добавена опция за филтри при генериране на всички ОГФ по общини и собственост; Оптимизация при импортиране на данни от файл за стари подотдели; Оптимизация при импортиране на данни от файл за номера на имоти;

FAP 3.4.25 от 25/04/2017г.


Сортиране по приоритет на стопанските класове при генериране на таблици и справки; Оптимизация на таблици от раздел "Еколого-икономически ефект"; Добавен индикатор и визуализация за допълнителна информация при редакция на такцационни описания;

FAP 3.4.20 от 20/04/2017г.


Добавена нова опция за търсене на данни по вид повреда; Добавена нова опция за търсене на данни по склопеност; Добавен нов вид подотдел "автомобилен път III категория"; Добавен нов вид подотдел "автомобилен път IV категория"; Добавен нов вид сеч "индивидуален подбор на висококачествена дървесина"; Добавен нов вид предназначение "ГТ за съхр. на ценности и традиции"; Добавен нов вид предназначение "Гори около източници на питейни води"; Добавен нов вид предназначение "Гори с реш.значение за водния отток"; Добавен нов вид предназначение "Крайречни естествени гори"; Добавена нова таблица "Разпределение на ПЛОЩТА на насажденията за ГЛАВНА СЕЧ през десетилетието по ВИД НА СЕЧТА и ВИДОВЕ ГОРИ"; Оптимизация в таблица "Направления и показатели за оценка на общото състояние и екологическите функции на горите"; Оптимизация в таблица "Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА площ по видове насаждения и бонитет"; Оптимизация в таблица "Разпределение на ОБЩАТА ПЛОЩ и ЗАПАСА без/с клони по групи гори и ФУНКЦИИ"; Оптимизация в таблица "Подробно разпределение на горските територии и запаса без/с склони по категории и функции"; Оптимизация в таблица "Подробно разпределение на горските територии по категории и функции (ПРОТОКОЛ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЯ)"; Оптимизация в таблица "Подробно разпределение на горските територии по категории и функции (ПРОТОКОЛ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЯ)";

FAP 3.4.11 от 11/04/2017г.


Добавена нова таблица "Направления и показатели за оценка на общото състояние и екологическите функции на горите" в раздел "Еколого-икономическия ефект"; Добавена нова таблица "Определяне на защитно-водоохранния клас на горските екосистеми" в раздел "Еколого-икономическия ефект"; Добавена нова таблица "Определяне на класа на рекреационна ценност на горските екосистеми в раздел "Еколого-икономическия ефект""; Оптимизация при разпределение на площа в таблица "Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по ПЪЛНОТА и класове на ВЪЗРАСТ"; Добавена опция за "стари кодове на сечи" при експорт на данни за DitaWin; Добавена опция за изтриване на маркирани подотдели (Управление данни -> Отдели и подотдели); Добавена опция за скриване на допълнителната информация когато липсва за подотдела при печат и експорт на таксационни описания; Оптимизация при търсене на данни; Добавен нов стопански клас "Кедров"; Добавен нов стопански клас "Шир. Иглол. В"; Добавен нов стопански клас "Шир. Иглол. СрН"; Добавен нов стопански клас "Култури от червен дъб"; Добавен нов стопански клас "Плантации за биомаса"; Добавена нова таблица "Разпределение на залесената площ и предвидено ползване (без клони) с планирана насока на стопанисване по стопански класове";
Отстранена грешка в колона за процент при генериране на таблица "Преглед на повредите по дървесни видове" от филтрирани данни; Отстранена грешка при автоматична промяна на данни за месторастения;

FAP 3.3.31 от 31/03/2017г.


Добавена нова таблица "Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по ВИД и СТЕПЕНИ НА ПОВРЕДА"; Добавена нова таблица "Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по ГРУПИ и СТЕПЕНИ НА ПОВРЕДА"; Добавенo новo поле за възраст на водещия дървесен вид при експорт на базата данни в CSV файл; Оптимизация при търсене (филтър) на данни по водещ дървесен вид; Добавена нова проверка за наличие на почва при въведено месторастене; Добавена нова проверка за пълнота на дървесните видове; Добавена нова проверка за различни ГСУ в един отдел; Оптимизация на звуковата сигнализация при въвеждане на таксационни данни;

FAP 3.3.21 от 21/03/2017г.


Добавена нова таблица "Подробно разпределение на горските територии по функции" в раздел "Таблици 19, 20 и други"; Добавена нова опция за маркиране в маркирани данни; Добавена нова опция за почистване на данните от файлове на празни отдели и директории (Управление данни -> Отдели и подотдели); Преместени част от таблици в раздел "Таблици 19, 20 и други" в нов раздел в "Помощни таблици"; При филтриране на таблици и справки по група гори "широколистни високостъблени" автоматично се добавят и група гори "тополи". При необходимост от справка само на "широколистни високостъблени" да се използва опцията за маркиране на данни; Добавена нова опция за въвеждане на ГСУ от файл; Добавен нов стопански клас "Буково-габъров високобонитетен за превръщане", код 130; Добавен нов стопански клас "Буково-габъров средно и нискобонитетен за превръщане", код 131;
Отстранена грешка в списъка на подотделите в отдела при филтриране на данните в таблица "Разпределение на ОБЩАТА ПЛОЩ по ОБЩИНИ, ЗЕМЛИЩА и ПОДОТДЕЛИ"; Отстранена грешка в таблица "Разпределение на залесената площ и предвидено ползване (без клони) с планирана насока на стопанисване по стопански класове и групи сечи";

FAP 3.3.7 от 07/03/2017г.


Добавена нова таблица "Разпределение на залесената площ и предвидено ползване (без клони) с планирана насока на стопанисване по стопански класове и групи сечи";
Отстранена таблица "Разпределение на залесената площ и ЗАПАСА с планирана насока на стопанисване по видове сечи и стопански класове";

FAP 3.3.6 от 06/03/2017г.


Добавена нова таблица "Разпределение на залесената площ и ЗАПАСА с планирана насока на стопанисване по видове сечи и стопански класове"; Оптимизация при въвеждане на данни на надморска височина, подпояс и подобласт; Добавен нова опция за проверка за коректност между надморска височина, подпояс и подобласт при въвеждане на таксационни данни (Виж меню: Настройки -> Проверки); Оптимизация при автоматично определяне на видове гори; Добавен нова проверка за насока на стопанисване без проектирана сеч;
Отстранена грешка в общата сума на средния бонитет в таблица за предложение "Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по видове МЕСТОРАСТЕНИЯ, видове НАСАЖДЕНИЯ и БОНИТЕТ";

FAP 3.2.22 от 22/02/2017г.


Добавена нова опция за добавяне на 4 реда свободен текст като допълнителна информация към подотдела при печат и експорт в PDF на таксационни описания; Добавена нова опция за включване/изключване на масовата пълнота при печат и експорт на таксационни описания; Добавена нова опция за сортиране на базата данни по поредност на имената на подотделите (само при необходимост); Добавени нови проверки в модула "Проверка на данни"; Оптимизация при изчисляване на бонитетите на акация, топола и върба; Оптимизация при въвеждане на данни; Добавен параметър "Вид гора" при експорт на таксационни описания в RTF формат; Добавен нова опция за изтриване на подотдел с комбинация от бързи клавиши Shift+Del; Оптимизация при автоматично определяне на видове гори;

FAP 3.2.14 от 14/02/2017г.


Добавена нова опция при печат и експорт на таксационни описания със/без видове сечи; Добавена ново меню за всички таксационни таблици по всички видове гори; Преименуване на параметър "нелесопригодност" в "лесонепригодност"; При печат и експорт на таксационни описание е преместен параметър "новоустроена гора" след "вид територия"; При печат и експорт на таксационни описание е добавен знак за процент след стойността за провостъбленост; Оптимизация при въвеждане на данни; Преизчисляване на ползването при година на сеч се отнася само за акация, върби, тополи и други видове приравнени към тях; Добавен нов списък на подотделите по категория на трудност в раздел "Таблици 19, 20 и др."; Добавен нов дървесен вид "Алепски бор", вход "алб"; Добавен нов вид ерозия "Ровина", вход "ро"; Добавен нов описателен вид сеч "Фаза на възникване", вход "фз1"; Добавен нов описателен вид сеч "Фаза на диференциация", вход "фз2"; Добавен нов описателен вид сеч "Фаза на натрупване", вход "фз3"; Добавен нов описателен вид сеч "Фаза на зрялост", вход "фз4";

FAP 3.1.30 от 30/01/2017г.


Добавена нова таблица "Разпределение на залесената площ и запас с планирана насока на стопанисване по стопански класове"; Добавени нови стопански класове: Източнобуков В, Източнобуков Ср, Източнобуков Н, Източнобуков В П, Източнобуков СрН П, Източногорунов В П, Източногорунов СрН П, Дъбов В Сп С, Източногорунов В, Източногорунов СрН, Благунов В, Благунов СрН; Добавен нова диаграма "Разпределение на залесената площ по видове гори"; Добавен нов филтър по "Вид гора" при генериране на диаграми;
Отстранена грешка при определяне на грнични стойности за бонитета на келявия габър;

FAP 3.1.16 от 16/01/2017г.


Добавена нова таблица "Разпределение на залесената площ и дървесният запас по видове гори и средни таксационни показатели за горските територии" Добавена нова отметка (chekbox) за въвеждане на новоустроени гори при въвеждане на таксационни данни (замества код 100 от предназначенията); Добавен нов дървесен вид "Източен горун"; Добавена нова опция за промяна на таблиците за изчисляване на запас и бонитет "Дъб по Недялков"; Добавен нов филтър по "Вид гора" при генериране на таблици и справки; Добавен нов филтър по "Новоустроени гори" при генериране на таблици; Изключване по подразбиране на на опцията за печат на средни сортименти на таксационните описания; Добавена нови опции за визуализация на стари подотдели и номера на имоти при печат и експорт на таксационни описания; Разширена опция при копиране на бъдещия състав от сегашния състав се взимат и единичните дървесни видове от основния етаж; Нова оптимизация при определяне на видове гори;
Отстранена грешка при импортиране на данни от формат ZEM 2.10/11; Отстранена грешка при архивиране на данни; Отстранена грешка в таблица "Разпределение на залесената площ с планирана насока на стопанисване по видове сечи и стопански класове";

FAP 3.1.5 от 05/01/2017г.


Добавена нова опция при въвеждане на таксационни данни за копиране на бъдещия състав от сегашния състав (БОНИТЕТА се въвежда ръчно!); Добавена нова опция за добавяне на нов ред текст "Таблица No." преди всяка таблица (Таблици -> Настройки -> Резултати -> Добави "Таблица No."...) ; [ТЕСТОВА ФУНКЦИОНАЛНОСТ] Нова оптимизация при определяне на видове гори;
Отстранена техническа грешка (разместени колони) в таблица "Размер на ползването по ПЛОЩ, ЗАПАС и вид на СЕЧТА";

FAP 2.12.16 от 15/12/2016г.


Оптимизация на таблица "Размер на ползването по ПЛОЩ, ЗАПАС и вид на СЕЧТА"; Оптимизация на таблица "Разпределение на залесената площ с планирана насока на стопанисване по видове сечи и стопански класове"; Добавена нова опция при атоматизирана промяна на сечи промяната да се извършва само в маркирани подотдели; Добавена нова опция за преизчисляване на ползването при атоматизирана промяна на сечи; [ТЕСТОВА ФУНКЦИОНАЛНОСТ] Определяне на видове гори;

FAP 2.12.9 от 09/12/2016г.


Оптимизация на таблица "Размер на ползването по ПЛОЩ, ЗАПАС и вид на СЕЧТА"; Оптимизация на таблица "Разпределение на залесената площ с планирана насока на стопанисване по видове сечи и стопански класове";

FAP 2.12.7 от 07/12/2016г.


Промяна на всички надписи от "Вид гора" към "Група гори" при изготвяне на таблици и справки; Добавен нов код за вид територии "Гори по чл.83 от ЗГ"; Добавен нов раздел за вид територии "Гори по чл.83 от ЗГ" в таблица "Разпределение на площта"; Оптимизации при въвеждане на таксационни данни;

FAP 2.11.28 от 28/11/2016г.


Нова таблица "Разпределение на залесената площ по видове и групи гори"; Нова таблица "Разпределение на залесената площ по видове гори и стопански класове"; Нова таблица "Разпределение на залесената площ с планирана насока на стопанисване по стопански класове"; Нова таблица "Разпределение на залесената площ с планирана насока на стопанисване по видове сечи и стопански класове"; Нова таблица "Разпределение на ОБЩАТА ПЛОЩ по класове на ПОЖАРНА ОПАСНОСТ" по Наредба от 2016г. Нова таблица "Разпределение на ОБЩАТА ПЛОЩ по класове на ПОЖАРНА ОПАСНОСТ и ГСУ" по Наредба от 2016г.; Нова опция за определяне клас на пожарна опасност по Наредба от 2016г.; Нова опция за промяна на данни по вид гори; Нова опция за промяна на данни по насока на стопанисване; Оптимизация при въвеждане на таксационни данни;

FAP 2.11.21 от 21/11/2016г.


[Книга за ползване] Добавен нов ред с информация за добива в подотдела с опция за филтриране по години; [Книга за ползване] Добавен нова опция за търсене на всички подотдели с добив; [Книга за ползване] Добавен нов показател КЛФ (Комплектова лесосечен фонд); [Книга за ползване] Добавен нов филтър за КЛФ при генериране на таблици и справки; [Книга за ползване] Промяна на бързия клавиш за запис на данни с F3; [Книга за ползване] Добавенo новo контекстно меню за "Копирай" и "Постави"; [Книга за ползване] Добавена нова функция за показване на всички актуализирани подотдели; [Книга за ползване] Добавенa новa таблица "Опис и рекапитулация на комплектование лесосечен фонд"; [Книга за ползване] Оптимизиран импорт на данни от CSV файл; [Книга за ползване] Добавени нови филтри (вид гори, група сеч, вид сеч, интензивност на сечта) при генериране на таблици; [Книга за ползване] Експорт на всички данни в CSV файл с подробни данни подходящи за филтриране в Excel; [Книга за ползване] Подобрени таблици;

FAP 2.11.1 от 01/11/2016г.


Подобрен контрол при въвеждане на таксационни данни; Подобрен алгоритъм за търсене на данни по преобладаващи дървесни видове и бонитети;

FAP 2.9.19 от 19/09/2016г.


Промяна в изписването на сеч код 131 от "санитарна в млади и средно възрастни" става "санитарна"; Добавени нови описателни кодове за сечи: код 223 - "за акация, код 224 - "за келяв габър", код 225 - "за мъждрян", код 226 - "за гледичия", код 227 - "за топола", код 228 - "за върба", код 229 - "за трепетлика", код 230 - "за липа", код 231 - "за дъб", код 232 - "за бял бор", код 233 - "за черен бор", код 234 - "за ясен", код 235 - "за бряст", код 236 - "за смърч"; Добавена нова възможност за въвеждане на проценти за сеч с информативна цел при печат и експорт на описания за кодове сечи от 223 до 236; Прекодиране на кодовете за етажи в сегашния състав при експорт на данни във формат "DITAGRAF" и "DITAWIN" в съответствие с номенклатурата от ZEM формат;

FAP 2.9.13 от 13/09/2016г.


Добавен нов вариант на таблица в раздел "НАТУРА" -> "Разпределение на ОБЩАТА ПЛОЩ по МЕСТООБИТАНИЯ и списък ПОДОТДЕЛИ" в който винаги се изписват имената на подотделите независимо дали целият отдел попада в едно и също местообитание; Добавени нови описателни кодове за сечи: код 223 - "за акация, код 224 - "за келяв габър", код 225 - "за мъждрян", код 226 - "за гледичия", код 227 - "за топола", код 228 - "за върба", код 229 - "за трепетлика", код 230 - "за липа";

FAP 2.8.3 от 02/08/2016г.


Добавен нов показател за филтриране на данни по "вид гора", стария показател се запазва и става "групи гори"; Добавен нов показател за филтриране на данни по "насока на стопанисване" ("сеч насока");
Корекция в номенклатура за определяне на бонитета за семенен зимен дъб; Добавяне на празна странина до четен брой станици при експорт на предотделни листа в PDF с опция за двустранен печат; Отстранена грешка в напрупване на площ от вид гора "реконструкция" в таблица 19 без реконструкция;

FAP 2.5.30 от 30/05/2016г.


Добавен среден клас на пожарна опасност за отдела с възможност за ръчна промяна (Управление данни -> Пожарна опасност); Добавена нова колона "възприет среден клас пожарна опасност" в таблица "Списък по класове на ПОЖАРНА ОПАСНОСТ по ОТДЕЛИ"; Добавена нова колона за процентно разпределение на площа по почвени видове в таблица "Разпределение на ОБЩАТА ПЛОЩ по ПОЧВЕНИ ТИПОВЕ И ПОДТИПОВЕ и ДЪЛБОЧИНА на почвата"; Корекция в номенклатура "Населени места": с. Яворово (87182) преминава в община Стара Загора;
Отстранена техническа грешка в антетката на "Таблица 19 без реконструкция";

FAP 2.5.19 от 19/05/2016г.


Добавен вариант на "Таблица 19" без колона за реконструкция; Оптимизация при определяне на местообитание 91S0;
Отстранена техническа грешка от версия 2.5.18 при разпределение ползването по сортимени;

FAP 2.5.18 от 18/05/2016г.


Новa опция за добавяне на насока на сечта при печат и експорт на таксационни описания; Нова таблица "Разпределение на площа и запаса по ГСУ"; Нова таблица "Разпределение на ОБЩАТА ПЛОЩ по МЕСТООБИТАНИЯ и списък ПОДОТДЕЛИ" (меню Таблици -> Натура); [Горски стопанства] Нова таблица "Годишен план"; Нова проверка за противоречие между месторастене и подобласт, богатство, влага, ерозия, дълбочина, релеф, плътност, каменливост, почва, осн.скала, подпояс; Нова проверка за противоречие между почва и механичен състав; Нова проверка за противоречие между намдорска височина, подобласт и подпояс; Нова проверка за импортирано ползване без проектирана сеч; Оптимизация на таблица "Разпределение на предвидената през десетилетието ПЛОЩ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ по вид на ПОЧВОПОДГОТОВКАТА и технически участъци"; Оптимизация на таблица "Разпределение на предвидената през десетилетието ПЛОЩ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ по НАСОКИ на залесяване и технически участъци";

FAP 2.5.9 от 09/05/2016г.


Новa опция за импортиране на пълни лесоустройствени данни от CSV файл (използва се формат на данни както при експорт в CSV файл); Нова таблица "Площи по общини, землища и списък подотдели"; Синхрозизация на имената на полетата при експорт на данни в CSV файл и въвеждане на данни от CSV файл"; Добавени нови описателни предназначения (код от 130 до 139) за "Кооперация 1", .."Кооперация 10"; Добавени нови предназначения (код 124, 125) за "Наклон над 20 градуса" и "Наклон над 30 градуса" към група функция "Защита на почвите";
Отстранена математическа грешка при изчисляване на общ среден бонитет (ред "всичко) в таблица "Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА площ по видове насаждения и бонитет"; Отстранена техническа грешка при приравняване на сортименти към друг дървесен вид;

FAP 2.4.25 от 25/04/2016г.


Нова таблица "Разпределение на ОБЩАТА ПЛОЩ по КАТЕГОРИЯ на трудност и способ на установяване на запаса"; Нова таблица "Подробно разпределение на горските територии по категории и функции (Протокол за категоризация)"; Обновена таблица "Подробно разпределение на горските територии и запаса без клони по категории и функции"; Нова опция за изчистване на маркировката от главното меню -> "Данни" -> "Изчистване на маркировка"; Нова опция за промяна на мерните единици по система "Si" при генериране на таблици (Таблици -> Настройки -> Мерни единици); Разширена проверка за степен и вид на ерозията; Разрешена опция за филтриране по маркирани данни при генериране на таблици за зрелите насаждения; Добавена нова опция за ръчно указване на подраст при въвеждане и редакция на таксационни данни;

FAP 2.4.13 от 13/04/2016г.


Разрешена опция за филтриране по маркирани данни при генериране на таблици за зрелите насаждения; Добавена нова опция за ръчно указване на подраст при въвеждане и редакция на таксационни данни;

FAP 2.4.5 от 05/04/2016г.


Оптимизация при прелистване на маркирани подотдели; Оптимизация при проверка за некоректни таксационни описания;

FAP 2.4.3 от 03/04/2016г.


Нова проверка за наличие на водещо предназначение "природна забележителност" при въведена природна забележителност или защитена местност; Нова проверка за липса на вид ерозия при въведени месторастения от ерозиран тип; Нова колона с данни за защитена местност при експорт на базата данни в CSV формат;
Отстранена грешка при изчисляване на среден прираст в таблица "Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, oбщия дървесен ЗАПАС и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ през 5 години";

FAP 2.3.30 от 30/03/2016г.Отстранена грешка при печат и експорт на таксационни описания при неизписване на година и диаметър в някой случай когато има надлесни и стойностите съвпадат с етаж 1;

FAP 2.3.29 от 29/03/2016г.


Автоматично определяне клас на възраст (през 5 или 20) при генериране на таблици "Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, oбщия дървесен ЗАПАС и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ" по всички стопански класове;
Отстранена грешка при изписване на някой групи месторастения в таблица "Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по видове МЕСТОРАСТЕНИЯ, видове НАСАЖДЕНИЯ и БОНИТЕТ";

FAP 2.3.22 от 22/03/2016г.


Добавена нова опция за индивидуално въвеждане за всеки проект на условия за определяне на зрели гори; Добавена нови данни за име на община и номер на имот при експорт на таксационни описания в RTF формат; Подобрен алгоритъм за разпределения на проценти при генериране на таблици и справки; Добавена нова опция за въвеждане на мероприятия за сеч и залесяване в горските стопанства;

FAP 2.3.17 от 09/03/2016г.


Добавена нова опция за въвеждане на данни от файл за защитени местности и природни забележителности; Добавена нова опция за въвеждане на данни от файл за зона Натура 2000 с възможност за избор на въвеждане в позиция 1 или 2; Подобрена проверка за некоректни таксационни данни; Подобрено импортиране на данни от формат ZEM 2.10/11;

FAP 2.3.9 от 09/03/2016г.


Обновена таблица "НАТУРА - Разпределение на ОБЩАТА площ по местообитания и вид на горите", добавен нова колона за площ по ГФС в местообитанието; Добавен нов модул за актуализация на ГФ и генериране на всички ОГФ за нуждите на горските стопанства (изисква се лиценз FAP View);
Остранена грешка в таблица "Преглед на повредите по дървесни видове" при въведени два вида повреди (например: 118кг);

FAP 2.2.28 от 28/02/2016г.


Добавен нова опция за прелистване на маркирани подотдели при въвеждане на данни с бързи клафиши F6 и F7; Добавена нова опция за въвеждане на сеч "изсичане на подлеса" във втори етаж с възможност за процентно задаване на площа (ползването остава винаги 100%); Оптимизирана подредба при въвеждане на таксационни данни; Оптимизирана проверка за некоректни таксационни данни;
Отстранена грешка при филтриране на данни по общини във модул "Обобщени таблици и справки"; Отстранена грешка при закръгляване на запаса в някой случай с площи на подотдела под 1 хектар;

FAP 2.2.18 от 18/02/2016г.


Добавен нов раздел в ОГФ 5 за сечи без материален добив; Добавена нова опция за експорт на данни в CSV с възможност за избор на отделни видове данни; Добавен нова опция за автоматична промяна на повече от 35 вида таксационни данни;

FAP 2.2.15 от 15/02/2016г.


Добавена опция за допълнително фитриране при генериране на всички ОГФ по собствености; Добавена нова позиция за "община" при печат и експорт на таксационни описания; Добавени разширени опции за промяна на цветовете на формата при въвеждане на таксационни данни; Добавени нови опции за въвеждане на данни от файл (за повече информация вижте "Ръководство на потребителя"); Добавена нова опция за инвертиране на избрания филтър при генериране на таблици и справки; Добавена таблица "Разпределение на ОБЩАТА ПЛОЩ по класове на ПОЖАРНА ОПАСНОСТ и ГСУ"; Добавена таблица "Разпределение на ОБЩАТА ПЛОЩ по СОБСТВЕНОСТ"; Добавена таблица "Разпределение на ОБЩАТА ПЛОЩ забранена за паша по ГСУ"; Добавена таблица "ПЛОЩ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ по вид на ПОЧВОПОДГОТОВКАТА и технически участъци (с отделено подпомагане)"; Добавена таблица "ПЛОЩ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ и на необходимия ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ по дървесни ВИДОВЕ (ревизирана)"; Добавена таблица "ПЛОЩ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ и на необходимия ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ по дървесни ВИДОВЕ (ревизирана)"; Добавена таблица "Добавена нова колона "КАТЕГОРИЯ ФУНКЦИЯ" при експорт на базата данни в CSV файл";
Отстранена грешка при обработка на принудителни сечи в "ОГФ 5"; Отстранена грешка в таблица "Преглед на повредите по дървесни видове"; Отстранена грешка при сумиране в ред "ВСИЧКО ИГЛОЛИСТНИ" в таблици "ОГФ 3" и "ОГФ 4";

FAP 2.2.4 от 02/02/2016г.


Добавена таблица "Разпределение на ОБЩАТА ПЛОЩ по класове на ПОЖАРНА ОПАСНОСТ и ГСУ"; Добавена таблица "Разпределение на ОБЩАТА ПЛОЩ по СОБСТВЕНОСТ"; Добавена таблица "Разпределение на ОБЩАТА ПЛОЩ забранена за паша по ГСУ"; Добавена таблица "ПЛОЩ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ по вид на ПОЧВОПОДГОТОВКАТА и технически участъци (с отделено подпомагане)"; Добавена таблица "ПЛОЩ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ и на необходимия ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ по дървесни ВИДОВЕ (ревизирана)"; Добавена таблица "ПЛОЩ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ и на необходимия ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ по дървесни ВИДОВЕ (ревизирана)"; Добавена таблица "Добавена нова колона "КАТЕГОРИЯ ФУНКЦИЯ" при експорт на базата данни в CSV файл";
Отстранена грешка при обработка на принудителни сечи в "ОГФ 5"; Отстранена грешка в таблица "Преглед на повредите по дървесни видове";

FAP 2.1.27 от 26/01/2016г.


Добавена "Таблица 20 с клони"; Добавена нова опция за печат само на предотделни листа (без таксационни описания);
Отстранена грешка в "Таблица 20" и ОГФ4 при отнасянето на ГВКС в категория "природни паркове"; Отстранена правописна грешка в номенклатура насока на залесяване "възстановяване на гори";

FAP 2.1.23 от 22/01/2016г.


Добавена нова опция за филтриране на таблици и справки във/извън зона Натура 2000; Добаване на текст "(ПГП)" след стопанския клас когато има предназначение "полезащитни горски пояси" при печат и експорт на таксационни описания; Добавена опция за включване/изключване на средни сортименти при печат и експорт на таксационни описания; Добавено ново меню за експорт на база данни във формат DITAWIN; Добавен нов код за вид сеч "техническа", въвеждане с код "тeхн" или "156"; Добавен нов код за пояснителен вид сеч "на сечище с площ до 10 дка", въвеждане с код "до10" или "221"; Добавен нов код за пояснителен вид сеч "на сечище с площ до 50 дка", въвеждане с код "до50" или "222"; Оптимизирани позиции на данните при печат и експорт на предотделен лист;
Отстранена грешка в таблица "Разпределение на предвидената за отсичане стояща маса по дървесни видове, видове сечи и основни групи сортименти"; Отстранена грешка в таблица "Разпределение на предвидената за отсичане стояща маса и площ по дървесни видове, видове сечи и основни групи сортименти";

FAP 2.1.19 от 19/01/2016г.


Добавен нов код за вид сеч "теническа за стопанисване на полезащитни горски пояси", въвеждане с код "тспг" или "151"; Добавен нов код за вид сеч "техническа по чл. 54 и чл. 153", въвеждане с код "тч54" или "152"; Добавен нов код за вид сеч "техническа за просветляване на горски пътища", въвеждане с код "тпгп" или "153"; Добавен нов код за вид сеч "техническа по чл.36 т.8", въвеждане с код "тч36" или "154"; Добавен нов код за вид сеч "техническа за защита на брегове и хидромелиоративни системи", въвеждане с код "тзбх" или "155";
Отстранена грешка в номеращията на подотделите при импортиране на данни формат НИШАВА; Отстранена грешка в колона "забележка" при импортиране на данни от CSV файл за стари подотдели;

FAP 2.1.15 от 15/01/2016г.


Подобрена бързина при генериране на таблици и справки; Добавена нова опция за въвеждане на наравномерна възраст; Добавена нова опция за въвеждане на наравномерна пълнота; Добавени нови кодове в предназначение за шесте типа "Гори с висока консервационна стойност": ВКС1, ВКС2, ВКС3, ВКС4, ВКС5, ВКС6; Добавена нова опция за въвеждане на данни от файл за ГВКС в предназначение; Добавена нова опция за въвеждане на данни от файл за неравномерна възраст; Добавена нова опция за въвеждане на данни от файл за неравномерна пълнота; Добавена нова опция за въвеждане на данни от файл за стар подотдел; Добавена нова опция за въвеждане на данни от файл за идентификатори на имоти; Добавен нов модул за генериране на обобщени таблици и справки от група проекти (изисква се допълнителен лиценз); Обновено ръководство на потребителя; Добаване поддръжка за имена на подотдели от а1-1 до я3-99;
Отстраненa грешка за липсващ файл при определяне на паша;

FAP 1.12.11 от 11/12/2015г.


Подобренo актуализиране на запаса с клони в надлесните дървесни видове;
Отстранена логическа грешка при смяна на ГТУ за целия отдел;

FAP 1.12.7 от 07/12/2015г.


Подобрена проверка за некоректни таксационни описания;

FAP 1.11.31 от 30/11/2015г.


Добавен нов параметър "СКЛОПЕНОСТ" за въвеждане в таксационната характеристика на подотделите; Добавен нов параметър "СКЛОПЕНОСТ" при печат и експорт на таксационни описания; Добавена площ по дървесни видове при печат и експорт на таксационни описания;

FAP 1.11.23 от 23/11/2015г.


Добавена площ по дървесни видове при печат и експорт на таксационни описания;

FAP 1.10.26 от 26/10/2015г.


Добавена нова опция за въвеждане на сечи без материален добив със процент за редуциране на площа; Добавена нова таблица "Списък на сечите" с подробни данни за по-лесно филтриране в MS Excel; Подобрено описание на сечите при печат и експорт на таксационни описания; Подобрен контрол при въвеждане на сечите;

FAP 1.10.18 от 18/10/2015г.


Добавена нова таблица "Справка за предвиденото средно годишно ползване по горскостопански план"; Добавена нова таблица "Справка за предвиденото ползване по горскостопански план"; Подобрени графични елементи при печат таксационни описания и експорт в PDF файл; Добавена нова опция за одебеляване на всички стойности при печат на таксационни описания и експорт в PDF файл;

FAP 1.10.13 от 13/10/2015г.


Добавена информация за разпределние на ползването с клони по сортименти при печат и експорт на таксационни описания;

FAP 1.10.9 от 09/10/2015г.


Добавен нов вид сеч "ПРИНУДИТЕЛНА", код за въвеждане "134" или "при"; Добавена нова колона за вид сеч "ПРИНУДИТЕЛНА" в таблица "Размер на ползването по ПЛОЩ, ЗАПАС и вид на СЕЧТА"; Добавен нов раздел за вид сеч "ПРИНУДИТЕЛНА" в таблица "Разпределение на предвидената за отсичане стояща маса по дървесни видове, видове сечи и основни групи сортименти"; Добавен нов раздел за вид сеч "ПРИНУДИТЕЛНА" в таблица "Разпределение на предвидената за отсичане стояща маса и площ по дървесни видове, видове сечи и основни групи сортименти"; Добавен нов раздел за вид сеч "ПРИНУДИТЕЛНА" в таблица "Приети проценти за сортиментиране";

FAP 1.10.7 от 07/10/2015г.


Добавен нов вид сеч "ПРИНУДИТЕЛНА", код за въвеждане "134" или "при"; Добавена нова колона за вид сеч "ПРИНУДИТЕЛНА" в таблица "Размер на ползването по ПЛОЩ, ЗАПАС и вид на СЕЧТА"; Добавен нов раздел за вид сеч "ПРИНУДИТЕЛНА" в таблица "Разпределение на предвидената за отсичане стояща маса по дървесни видове, видове сечи и основни групи сортименти"; Добавен нов раздел за вид сеч "ПРИНУДИТЕЛНА" в таблица "Разпределение на предвидената за отсичане стояща маса и площ по дървесни видове, видове сечи и основни групи сортименти"; Добавен нов раздел за вид сеч "ПРИНУДИТЕЛНА" в таблица "Приети проценти за сортиментиране";

FAP 1.9.2 от 02/09/2015г.


Добавена нова таблица "Разпределение на предвидената за отсичане стояща маса и площ по дървесни видове, видове сечи и основни групи сортименти";

FAP 1.9.1 от 01/09/2015г.


Добавена нова таблица "Разпределение на предвидената за отсичане стояща маса и площ по дървесни видове, видове сечи и основни групи сортименти";

FAP 1.8.14 от 15/07/2015г.


Добавена нова опция за автоматично добавяне на предназначениe "защитена зона" при импортиране на зони НАТУРА 2000 от файл;

FAP 1.7.15 от 15/07/2015г.


Добавен индикатор за промяна на данни при въвеждане и редакция на таксационни данни; Добавена нова опция за автоматично добавяне на предназначения; Оптимизирана проверка за грешки на "зони натура" и местообитания;
Отстранена грешка при изчисляване на площа в технически сечи като основен вид сеч; Корекция в ОГФ1, отнасяне на вид подотдел "високопланински пасища" в позиция "поляни"; Корекция в ОГФ4, включване на вид подотдел "клек" при обработка на данните;

FAP 1.6.3 от 03/06/2015г.


Добавена информация за зони "Натура 2000" при печат и експорт на кратки (теренни) таксационни описания;

FAP 1.5.29 от 29/05/2015г.Отстранена грешка в таблиците за сечи при изчисляване на ползването в технически сечи като втора сеч в етаж 1;

FAP 1.5.26 от 26/05/2015г.


Интегрирана система за контекстно-зависима помощ в зависимост от позицията в софтуера, която се получава с натискането на клавиш F1;
Отстранена грешка в сумата за лежаща маса в таблица "ОГФ 5" при проектиране на технически сечи като втора сеч в етаж 1; Отстранена грешка в сумата за лежаща маса в таблица "Разпределение на предвидената за отсичане стояща маса по дървесни видове, видове сечи и основни групи сортименти" при проектиране на технически сечи като втора сеч в етаж 1; Отстранена грешка в колона "ползване с клони" при печат и експорт на таксационни описания в някой гранични случай с минимални стойности на запас и ползване;

FAP 1.5.11 от 11/05/2015г.


Оптимизиране на таблица "ОГФ 6, Отчет за разпределение на залесената площ по пълнота и класове на възраст"; Оптимизиране при импорт на данни ZEM 2.10/11;

FAP 1.5.7 от 07/05/2015г.


Изваждане на колона "ИЗСИЧАНЕ НА ПОДЛЕСА" от общата сума в таблица "НАТУРА, Таблица No.4, Размер на ползването по ПЛОЩ, ЗАПАС и вид на СЕЧТА"; Изваждане на колона "ИЗСИЧАНЕ НА ПОДЛЕСА" от общата сума в таблица "НАТУРА, Таблица No.4а, Размер на ползването по ПЛОЩ, ЗАПАС и вид на СЕЧТА";

FAP 1.5.4 от 04/05/2015г.


Нова опция за автоматично генериране по всички стопански класове в проекта на таблици "Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ и общия дървесен ЗАПАС с/без клони по типове МЕСТОРАСТЕНИЯ";
Отстранени грешки в таблица "Размер на ползването по ПЛОЩ, ЗАПАС и вид на СЕЧТА";

FAP 1.4.17 от 17/04/2015г.Отстранена грешка в Диаграма 1;

FAP 1.4.14 от 14/04/2015г.


Нов код "BG0002115 (Било)" за зона НАТУРА 2000, съкратено въвеждане: "338" или "бг2115"; Оптимизация при ръчно изтриване на запас;
Отстранена грешка при проверка за разпределение на пройзхода и вида на подотдела; Корекция на сумите в колона "широкол. високостъблени" в таблица "НАТУРА, Таблица No.1, Разпределение на ОБЩАТА площ по вид на земите и вид на горите"; Отстранена грешка при архивиране на данни;

FAP 1.4.3 от 03/04/2015г.


Корекция на алгоритъма за определяне на клас пожарна опасност; Корекция на алгоритъма за определяне на степените на повреда; Корекция на алгоритъма за маркиране на подраст в зрели насаждения;
Отстранена грешка при проверка за разпределение на площа на подотдела по дървесни видове;

FAP 1.3.31 от 31/03/2015г.


Нова проверка за разпределение на площа на подотдела по дървесни видове; Нова опция за включване/изключване на проверката за съотвествие на пройзхода с вида на подотдела;
Отстранена грешка при заждане на номеклатурите за определяне на паша; Отстранена грешка при номериране на редовете в диаграми 10 и 11;

FAP 1.3.24 от 24/03/2015г.


Нова проверка за съответствие на пройзхода с вида на подотдела; Нова проверка за съответствие на списъка с въведени землища и въведените в таксационните данни; Нова проверка за въведена пълнота в дървесен вид без участие; Автоматично запазване на информацията от проверка на таксационните данните; Нова опция за скриване на предупредителните съобщение от списъка с грешки при проверка на данни; Нова опция за генериране на всички таблици за "предложение" по стопански класове; Сортиране на филтъра "стопански клас" по азбучен ред; Корекция в диаграми 10 и 11, добавени са нови редове "всичко иглолистни" и "всичко широколистни"; Разширен брой уникални цветове за стойностите в диаграмите до 56;
Обновяване на филтъра по общини, при повторно отваряне на проект; Цялостна ревизия на алгоритъма за определяне на местообитания; Отстранени технически грешки в антетките на таблиците; Отстранени технически грешки при определяне на зрелите насаждения в някой стопански класове;

FAP 1.3.9 от 09/03/2015г.


Нова опция за въвеждане, печат и експорт на защитени местности и природни забележителности в такцационните описания; Нов списък по подотдели на защитените местности и природни забележителности; Нова опция за промяна и изтриване на предназначения;

FAP 1.2.21 от 21/02/2015г.


Обновена таблица "Списък на сечите"; Обновена таблица "Приети проценти за сортиментиране"; Нова опция за маркиране на всички подотдели с проектирана сеч във втори етаж; Нова опция за търсене на данни в маркирани подотдели; Нов описателен код (220) за сеч "изкореняване на пъновете";
Отстранени грешки в таблици за сечите; Отстранени грешки в таблици за Натура; Отстранени грешки при определяне на бонитет;

FAP 1.2.20 от 20/02/2015г.


Обновена таблица "Списък на сечите"; Обновен таблица "Приети проценти за сортиментиране"; Нова опция за маркиране на всички подотдели с проектирана сеч във втори етаж; Нов описателен код (220) за сеч "изкореняване на пъновете";
Отстранени грешки в таблици за сечите; Отстранени грешки в таблици за Натура; Отстранени грешки при определяне на бонитет;

FAP 1.2.18 от 18/02/2015г.


Ревизия на всички таблици за СЕЧИ + ОГФ5; Ревизия на всички таблици за Натура; Нова таблица в раздел "Натура" -> "Размер на ползването по ПЛОЩ, ЗАПАС, вид на СЕЧТА и СТОПАНСКИ КЛАСОВЕ (Таблица 4)"; Нова таблица в раздел "Натура" -> "Размер на ползването по ПЛОЩ, ЗАПАС, вид на СЕЧТА и МЕСТООБИТАНИЯ (Таблица 4а)"; Нова таблица в раздел "Сечи" -> "Приети проценти за сортиментиране"; Нова таблица в раздел "Таблица 19, 20 и др." -> "Разпределение на на дървопроизводителната и залесената площ по вид на основната скала"; Нови проценти за сортиментиране за сечи "САНИТАРНИ В ЗРЕЛИ" и "САНИТАРНИ В МЛАДИ", използвайте меню Сортименти за да обновите съществуващите данни; Разширена проверка за неприети описания; Възтановяване на проценти за сортиментирана по избор на вида сеч;
Отстранени логически грешки при редакция и въвеждане на таксационни данни;

FAP 1.2.17 от 17/02/2015г.


Ревизия на всички таблици за СЕЧИ + ОГФ5; Ревизия на всички таблици за Натура; Нова таблица в раздел "Натура" -> "Размер на ползването по ПЛОЩ, ЗАПАС, вид на СЕЧТА и СТОПАНСКИ КЛАСОВЕ (Таблица 4)"; Нова таблица в раздел "Натура" -> "Размер на ползването по ПЛОЩ, ЗАПАС, вид на СЕЧТА и МЕСТООБИТАНИЯ (Таблица 4а)"; Нова таблица в раздел "Сечи" -> "Приети проценти за сортиментиране"; Нова таблица в раздел "Таблица 19, 20 и др." -> "Разпределение на на дървопроизводителната и залесената площ по вид на основната скала"; Нови проценти за сортиментиране за сечи "САНИТАРНИ В ЗРЕЛИ" и "САНИТАРНИ В МЛАДИ", използвайте меню Сортименти за да обновите съществуващите данни; Разширена проверка за неприети описания;
Отстранени логически грешки при редакция и въвеждане на таксационни данни;

FAP 1.2.11 от 11/02/2015г.


Подобрен контрол при въвеждане на сечи; Добавена опция за маркиране на подотделите с надлесни; Нова опция за автоматично преместване група отдели (Управление даннни -> Отдели и подотдели); Автоматично приравняване на кодове почви 12 и 21, съответно на 11 и 19 при импорт на стари данни;
Отстранени логически грешки при изчисляване на ползването; Отстранена грешка при промяна на ГТУ; Отстранени логически грешки при изчисляване на ОГФ5; Отстранени логически грешки при изчисляване на "Размер на ползването по ПЛОЩ, ЗАПАС и вид на СЕЧТА";

FAP 1.2.2 от 02/02/2015г.


Добавен нов дървесен вид "Пауловния", код 288; Запазване на старите кодове за сеч при запис на таксационни данни; Промяна в метода на изчисляване на диаграма 1 (по таблица 54); Добавена опция за маркиране на подотделите с проектирана сеч; Добавена опция за маркиране на подотделите с ръчно модифициран запас; Добавена опция за маркиране на подотделите с ръчно модифицирано ползване; Добавена опция за въвеждане на сечи от списък (файл); Добавена опция за въвеждане на клас пожарна опасност от списък (файл);
Отстранени логически грешки в таблица ОГФ 5; Отстранена грешка при въвеждане на площи от файл и запазване на ръчно модифицираните запас и ползване;

FAP 1.1.26 от 26/01/2015г.Отстраненa грешкa в площите на таблица ОГФ 4; Отстраненa грешкa от закръгляване в средна пълнота на таблица "Разпределение на залесената площ и дървесният запас по стопански класове, видове гори и средни таксационни показатели за горските територии"; Отстраненa грешкa в ползването на таблица "Списък на сечите";

FAP 1.1.19 от 19/01/2015г.


Добавена проверка за възраст в етажите на сегашния състав;
Отстранени грешки от закръгляване при генериране на таблици;

FAP 1.1.15 от 15/01/2015г.


Подобрена стабилност; Добавени допълнителни проверки при генериране на таблици;

FAP 1.1.14 от 14/01/2015г.Отстранени грешки от закръгления в таблица "Разпределение на залесената площ и дървесният запас по стопански класове, видове гори и средни таксационни показатели за горските територии"; Отстранена грешка в залесената площ в таблица "Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по видове МЕСТОРАСТЕНИЯ, видове НАСАЖДЕНИЯ и БОНИТЕТ";

FAP 1.1.12 от 12/01/2015г.


Добавена индикация при ръчно въвеждане на бонитет в сегашния състав;
Отстранени грешки в таблица "Разпределение на залесената площ и дървесният запас по стопански класове, видове гори и средни таксационни показатели за горските територии";

FAP 1.1.1 от 06/01/2015г.


Добавена нова таблица "Разпределение на дървопроизводителната и залесената площ по вид на основната скала";
Отстранена грешка при въвеждане на сегашен състав;

FAP 1.0.59 от 16/12/2014г.


Импортиране на таксационни данни от файлове ZEM 2.10 и ZEM 2.11 ; Добавен нов код за предназначение "гори във фаза на старост", вход "гфс" или "119"; Обновено ръководство на потребителя;
Отстранена грешка при въвеждане на ръчен запас; Оптимизация във формата за ръчно въвеждане на таксационни данни;

FAP 1.0.58 от 16/12/2014г.


Импортиране на таксационни данни от файлове ZEM 2.10 и ZEM 2.11 ; Добавен нов код за предназначение "гори във фаза на старост", вход "гфс" или "119"; Обновено ръководство на потребителя;
Оптимизация във формата за ръчно въвеждане на таксационни данни;

FAP 1.0.57 от 10/12/2014г.


Добавен втори ред за "функции" при печат и експорт на таксационни описания;
Отстранена грешка при проверка преди запис на таксационни данни;

FAP 1.0.56 от 09/12/2014г.


Добавени нови кодове за местообитания: 3130, 3160, 3260, 4060, 6150, 6170, 6230, 62D0, 6430, 6520, 7140, 8110, 8120, 8110, 8120;
Отстранена грешка при търсене по възраст на дървесен вид;

FAP 1.0.55 от 08/12/2014г.


Оптимизация в таблица "Разпределение на залесената площ и дървесният запас по стопански класове, видове гори и средни таксационни показатели за горските територии";
Отстранена грешка при валидация на таксационните данни при запис;

FAP 1.0.54 от 07/12/2014г.


Оптимизация в таблица "Разпределение на залесената площ и дървесният запас по стопански класове, видове гори и средни таксационни показатели за горските територии";

FAP 1.0.53 от 02/12/2014г.


добавена нова таблица "Разпределение на залесената площ и дървесният запас по стопански класове, видове гори и средни таксационни показатели за горските територии"; добавена опция за импортиране на таксационни данни от текстов файл DITAGRAF;
Отстранени грешки и подобрения във формата за ръчно въвеждане на таксационни данни;

FAP 1.0.52 от 24/11/2014г.Отстранена грешка в разпределението на подотделите в таблица "Разпределение на ОБЩАТА ПЛОЩ по ЗЕМЛИЩА, СОБСТВЕНОСТ и ПОДОТДЕЛИ"; Отстранена грешка в разпределението на подотделите в таблица "Разпределение на ОБЩАТА ПЛОЩ по ЗЕМЛИЩА и ОТДЕЛИ"; Отстранена грешка дублиране на подотдели при ръчно въвеждане на таксационни данни;

FAP 1.0.51 от 20/11/2014г.Отстранена грешка в разпределението на подотделите в таблица "Разпределение на ОБЩАТА ПЛОЩ по ЗЕМЛИЩА, СОБСТВЕНОСТ и ПОДОТДЕЛИ"; Отстранена грешка дублиране на подотдели при ръчно въвеждане на таксационни данни;

FAP 1.0.50 от 07/11/2014г.


Нова опция за филтриране на данни по насаждения без преобладание; Въвеждане на данни от списък (виж ръководство на потребителя > Използване на Forest Analysis and Planning > Таксационни описания >

FAP 1.0.49 от 31/10/2014г.корекция в таблица "Разпределение на ОБЩАТА ПЛОЩ по ЗЕМЛИЩА, СОБСТВЕНОСТ и ПОДОТДЕЛИ";

FAP 1.0.48 от 14/10/2014г.


Ръководство на потребителя

FAP 1.0.47 от 16/09/2014г.при печат и експорт на таксационни описания, в някои случаи липсват данни за изложение и област

FAP 1.0.46 от 15/09/2014г.


Промяна в описанието на номнклатурен код 2 за фондова принадлежност (вид територия), старо име "Селскостопански територии" -> ново име "Земеделски територии"; Добавена информация за фондова принадлежност (вид територия) при печат и експорт на таксационни описания;

FAP 1.0.45 от 09/09/2014г.Отстранена грешка в ОГФ 7, разменени стойности за насаждения "Чер-борови" и "Смърчови" Отстранена грешка при филтриране на данни по зона натура

FAP 1.0.44 от 05/08/2014г.Отстранена грешка при филтриране на данни по зона натура

FAP 1.0.43 от 21/07/2014г.


Добавена нова опция при импорт на данни за преизчисляване на запас/ползване само на подотделите с табличен запас
Отстранена грешка при импорт на данни в закръгляване на запас/ползване Обработка на обща площ за таблица No.20

FAP 1.0.42 от 20/06/2014г.


Добавена нова опция за експорт на таксационни описания по маркирани данни
Отстранена грешка при експорт на филтрирани данни в RTF формат

FAP 1.0.41 от 12/06/2014г.


Добавена нова опция "Информация за проекта"
Отстранена грешка в таблица по изложения

FAP 1.0.40 от 06/06/2014г.


Добавена нови стойности за насока на залесяване (код 11 и 12) в таблица "Разпределение на предвидената през десетилетието ПЛОЩ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ и на необходимия ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ по дървесни ВИДОВЕ" Добавена нова опция за смяна на кодирането на текста в заглавието и легендата на диаграмите (Главно меню -> Инструменти -> Кодиране)
Корекция в големината за прозореца за търсене на данни Отстранена грешка в модул "Диаграми" при изключване на заглавието

FAP 1.0.39 от 05/06/2014г.


Добавена нова опция за търсене на данни по "паша" Добавена нова опция за инвертиране при търсене на данни по видове предназначения (функции) Добавена нова опция за задаванен на филтър при генериране на диаграми
Отстранена грешка във формирането на запаса в таблица ОГФ 4 Отстранена грешка във формирането на запаса в таблица "подотдели ЗАБРАНЕНИ за ПАША по ЗЕМЛИЩА" Отстранена грешка във формирането на запаса в таблица "подотдели РАЗРЕШЕНИ за ПАША по ЗЕМЛИЩА" Отстранена грешка при автоматично определяне на избор на клас на възраст (5/20г.) спрямо стопанския клас при генериране на таблица "Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, oбщия дървесен ЗАПАС и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ"

FAP 1.0.38 от 30/05/2014г.


Добавена нова опция за автоматизирана промяна на видове сечи (Главно меню -> Управление -> Промяна на сечи) Добавена нова опция за импортиране на месттобитания от CSV файл (Главно меню -> Управление -> Местообитания)

FAP 1.0.37 от 29/05/2014г.


Корекция във RTF форматирането при експорт на таксационни описания във файл Добавена нова колона със собственост във предотделните листа
Отстранена грешка във фунциалноста на формата за филтриране на таблици

FAP 1.0.36 от 15/05/2014г.


Добавена нова опция за прекодиране на вид сеч от нов код към стар код при експорт на данни за DITAGRAF Добавени бутони с помощна информация при въвеждане на данни от файл (площи, землища, натура)
Допълнителни проверки за некоректни данни при импорт на данни от CSV файл

FAP 1.0.35 от 13/05/2014г.


Добавена нова таблица "Списък по средни класове на ПОЖАРНА ОПАСНОСТ по ОТДЕЛИ"
Корекция в подредбата при генериране на всички таблици от таксационна характристика Корекция в турнусите на стопанските класове Корекция при определяне на клас пожарна опасност във вид подотдел "Клек" Премхване на площа на вид подотдел "Клек" от таблиците за таксационна характеристика Корекция при избор на филтър "територии" в модул "Таблици"

FAP 1.0.34 от 08/05/2014г.


Добавена опция за автоматично генериране на таблици "Разпределение на площа на зрелите и презрелите насаждения по пълнота и степени на възобновяване" по стопански класове Добавена нова таблица "Списък на зрелите и презрелите насаждения" по стопански класове
Корекция в таблица "Разпределение на площа на зрелите и презрелите насаждения по пълнота и степени на възобновяване"

FAP 1.0.33 от 30/04/2014г.


Добавена опция за прелистване на маркираните таксационни описания "Таксационни описания -> Подотдел -> Списък маркирани подотдели" Добавена нова таблица "Разпределение на площа на зрелите и презрелите насаждения по пълнота и степени на възобновяване" Добавена опция за генериране на всички таблици от таксационна характеристика по всички стопански класове и специални / стопански функции Добавена опция за запис на всички таблици и справки в Word документ
Оптимизирана обработка и бързодействие при голям обем от генерирани таблици и справки

FAP 1.0.32 от 28/04/2014г.


Добавена опция за смяна на собственост, меню "Управление -> Данни -> Промяна собственост" Добавена опция за изтриване на стопански клас, меню "Управление -> Данни -> Промяна стопански клас" Добавен нов код насока на залесяване "възтановяване на гори" Добавен нов код насока на залесяване "в зрели гори"
При генериране на таблици по класове на възраст от маркирани данни класовете стават през 20г. Добавен е вид подотдел "Клек" в залесената площ

FAP 1.0.31 от 25/04/2014г.


Добавена опция за смяна на стопански клас, меню "Управление -> Данни -> Промяна стопански клас" Добавени проценти в таблица "ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по ПЪЛНОТА и класове на ВЪЗРАСТ" Добавен нов стопански клас "Гори за дребна дървесина" Добавен нов стопански клас "Иглолистни дебели трупи" Добавен нов стопански клас "Бук дебели трупи" Нови проверки и контрол при въвеждане на таксационни описания
Отстранена грешка при генериране на таблици за сечите Изваден е запаса на надлесните от резултатите в раздел "Таблици 19, 20 и други" Отстранена грешка при натрупване на запаса при филтриране на данни

FAP 1.0.30 от 22/04/2014г.


Подобрена проверка за некоректни таксационни описания Добаване бърз клавиш (F11) за преразпределение на ползването Добаване бърз клавиш (F12) за ръчно модифициране на ползването
Отстранена грешка при натрупване на запаса при филтриране на данни

FAP 1.0.27 от 16/04/2014г.


Подобрена проверка за некоректни таксационни описания Добаване бърз клавиш (F9) за преразпределение на ползването Добаване бърз клавиш (F10) за ръчно модифициране на ползването
Отстранена грешка при изчисляване на запаса след въвеждане на година на сечта

FAP 1.0.25 от 14/04/2014г.


Добавена проверка за некоректни таксационни описания Подобрено импортиране на данни Доабвена поддръжка за импортиране на данни формат "Нишава" Добавени нов код за вид сеч (215) - "без материален добив" Добавени нов код за вид сеч (216) - "просветление на път" Добавени нов код за вид сеч (217) - "просветление на просека" Добавен филтър за търсене и генериране на таблици по параметър "вид територия"
Отстранена грешка при изчисляване на запаса след въвеждане на година на сечта

FAP 1.0.23 от 07/04/2014г.


Нова таблица ОГФ 5 - ГОДИШНО ПОЛЗВАНЕ по площ и запас Нова функция за проверка за некоректни таксационни описания (Таблици -> Файл -> Проверка...) Добавена опция за инвертиране на маркираните описания (Филтър -> Маркиране -> Инвертирай...)
Отстранени грешки и подобрена производителност

FAP 1.0.22 от 31/03/2014г.


Презчисляване на запас и ползване с/без клони и разпределение на площи по дървесни видове сегашен и бъдещ състав при импорт на площи от файл
Отстранена грешка в списъците по паша

FAP 1.0.20 от 27/03/2014г.


Добавени списъци на подотделите РАЗРЕШЕНи/ЗАБРАНЕНИ за ПАША Разширена големина за номер на отдел до 9999 Добавени нови данни при експорт на базата данни в CSV файл
Таблици по дървесни видове и класове на възраст за НАДЛЕСНИ през 5 години

FAP 1.0.19 от 25/03/2014г.


Добавена проверка за неприети описания при генериране на таблици УОЗП
Таблици по дървесни видове и класове на възраст през 5 години

FAP 1.0.18 от 18/03/2014г.


Добавен код за местообитание при печат и експорт на таксационни описания Добавен номер за месторастене при печат и експорт на таксационни описания Премахнат предназначение код 1 ("дървопроизв. и средообр") при печат и експорт на таксационни описания
Отстранени грешка при стартиране на модул Таблици и Диаграми когато няма въведени таксационни данни

FAP 1.0.17 от 17/03/2014г.


Разширена таблица "Предвидената за отсичане стояща маса по дърв. видове, вид сечи и осн. групи сортименти" При печат на таксационни описания в бъдещия състав са добавени бонитети за всеки дървесен вид когато са въведени различни Добавена опция за автоматично генериране на всички таблици ОГФ по общини и собствености
Отстранени грешки при въвeждане на на сортименти Отстранена втора страница при печат на таксационни описания с 11 въведени позиции за сегашен състав

FAP 1.0.16 от 11/03/2014г.


Добавени филтър по местообитание Добавена опция за зареждане на стойности във филтрите които съществуват в проекта Добавена опция за промяна на цветовете по етажи в сегашен и бъдещ състав Добавена опция при стартиране на програмата автоматично зареждане на последния отварян проект Добавен нов метод за изчисляване на процента на клони спрямо възрастта
Корекция при изчисляване на средния бонитет в таблиците Добавени са два знака след запетаята за средната пълнота в таблиците Корекция в таблиците по насаждения, показват се само насаждения за които има стойности Корекция в таблиците по групи гори и функции

FAP 1.0.15 от 07/03/2014г.


Експорт на таксационни описания във RTF формат Добавени филтри по вид подотдел и вид насаждение Добавени са имена на землищата в таблиците
Корекция в процентите при таблици по дървесни видове Отстранена грешка при импорт в имената на подотдели от стари данни формат Агролеспроект Корекция в таблиците по повреди

FAP 1.0.14 от 25/02/2014г.


Експорт на таксационни описания във RTF формат Добавени филтри по вид подотдел и вид насаждение Добавени са имена на землищата в таблиците
Корекция в процентите при таблици по дървесни видове Отстранена грешка при импорт в имената на подотдели от стари данни формат Агролеспроект

FAP 1.0.13 от 18/02/2014г.


Показване и скриване на всички нулеви стойности в таблиците Импортиране на землища от ARE и CSV файлове Добавени са имена на землищата в таблиците Добавена е 'категория' при печат и експорт на таксационни описания Добавена опция за търсене по общини Подобрена пройзводителност
Корекция при експорт на данни във формат ДИТАГРАФ Корекция в запасите за издънков зимен дъб и цер Отстранена грешка при импорт на нелесопридност от стари данни формат Агролеспроект Отстранена грешка при ръчно въвеждане на нула в запаса

FAP 1.0.12 от 18/02/2014г.


Показване и скриване на всички нулеви стойности в таблиците Импортиране на землища от ARE и CSV файлове Добавени са имена на землищата в таблиците Добавена е 'категория' при печат и експорт на таксационни описания Добавена опция за търсене по общини Подобрена пройзводителност
Отстранена грешка при импорт на нелесопридност от стари данни формат Агролеспроект Отстранена грешка при ръчно въвеждане на нула в запаса

FAP 1.0.11 от 11/02/2014г.


Показване и скриване на всички нулеви стойности в таблиците Импортиране на землища от ARE и CSV файлове Добавени са имена на землищата в таблиците Добавена е 'категория' при печат и експорт на таксационни описания Добавена опция за търсене по общини Подобрена пройзводителност
Отстранена грешка при изчисляване на запас при въвеждане на таксационни данни Отстранена грешка при проверка на залесена площ и почвоподготовка

FAP 1.0.10 от 07/02/2014г.


Показване и скриване на всички нулеви стойности в таблиците Импортиране на землища от ARE и CSV файлове Добавени са имена на землищата в таблиците Добавена е 'категория' при печат и експорт на таксационни описания Добавена опция за търсене по общини Подобрена пройзводителност
Отстранена грешка при проверка на залесена площ и почвоподготовка

FAP 1.0.9 от 06/02/2014г.


Показване и скриване на всички нулеви стойности в таблиците Импортиране на землища от ARE и CSV файлове Добавени са имена на землищата в таблиците Добавена е 'категория' при печат и експорт на таксационни описания Добавена опция за търсене по общини Подобрена пройзводителност
Отстранена грешка при филтриране на таблици по общини Отстранена грешка в с сумите на ОГФ 2 и ОГФ 3

FAP 1.0.8 от 03/02/2014г.


Показване и скриване на всички нулеви стойности в таблиците Импортиране на землища от ARE и CSV файлове Добавени са имена на землищата в таблиците Добавена е 'категория' при печат и експорт на таксационни описания Добавена опция за търсене по общини Подобрена пройзводителност
Отстранена грешка при филтриране на таблици по общини Отстранена грешка в с сумите на ОГФ 2 и ОГФ 3

FAP 1.0.7 от 24/01/2014г.


Експорт на еденични таксационни описания в PDF;
Отстранена грешка в сумите на таблица 19; Премахнати некоректи съобщения за гршка в таблица УОЗ Прираст;

FAP 1.0.6 от 17/01/2014г.


добавени сортименти; добавена опция за редакция на информацията за проекта (име, година, вид и др.); добавена опция за създаване на нов проект от маркирани данни;
корекция в таблица ОГФ 7;

FAP 1.0.5 от 16/01/2014г.


добавена опция за редакция на информацията за проекта (име, година, вид и др.); добавена опция за показване на номенклатурата (help) за предназначения и вид сеч при филтриране на данни и таблици, използвайте F1 и Esc; добавена опция за създаване на нов проект от маркирани данни;
корекция в таблица ОГФ 7;

FAP 1.0.4 от 15/09/2013г.


отсраненени грешки, подобрена пройзводителност и др.; добавена опция за показване на номенклатурата (help) за предназначения и вид сеч при филтриране на данни и таблици, използвайте F1 и Esc; добавена опция за създаване на нов проект от маркирани данни;
корекция в таблица ОГФ 7;

FAP 1.0.3 от 17/07/2013г.


отсраненени грешки, подобрена пройзводителност и др.; добавени нова таблица и списък по класове на пожарна опасност; добавена опция за показване на номенклатурата (help) за предназначения и вид сеч при филтриране на данни и таблици, използвайте F1 и Esc добавена опция за филтриране на данни по клас пожарна опасност;
корекция в таблици ПЛОЩ, ЗАПАС и среден прираст по класове на възраст;

КОНТАКТИ


 • Address
  КСИМАПС ООД
  1750 София
  ул. Стоян Чомаков 4А
 • Phone+359 889 886 667
  Phone+359 877 946 277
 • Phoneximaps@gmail.com